چهره و نام کشتی گیران استان کرمانشاه

عکس های کشتی از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۲۹

عکس های کشتی از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۳۷

عکس های کشتی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۴۶

عکس های کشتی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۰

عکس های کشتی از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۵۳

عکس های کشتی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۶۶

——————————————————————————————————

سری جدید کشتی آزاد از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۳۱

سری جدید کشتی آزاد از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۷

——————————————————————————————————

مدال اوران کشتی ازاد 

———————————————————————————-

سری جدید کشتی ادامه سال۹۲

سری دوم کشتی ادامه سال ۹۲

سری سوم کشتی ادامه سال ۹۲

سری چهارم کشتی ادامه سال ۹۲

سری پنجم کشتی ادامه سال ۹۲

سری ششم کشتی ادامه سال ۹۲

سری هفتم کشتی ادامه سال ۹۲

سری هشتم کشتی ادامه سال ۹۲

سری هشتم کشتی ادامه سال ۹۴

سری نهم کشتی ادامه سال ۹۴

سری دهم کشتی سال ۹۵


یافتن مطالب :