مقررات مسابقات قهرمانی کشتی آزاد بزرگسالان کشور

 

مقررات کشتی آزاد نوین ( کشتی دو بنده ) قهرمانی کشور در سال ۱۳۱۸ رش بشرح ذیل بتصویب رسید .

۱ـ شرکت کنندگان باید در موقع مسابقه ملبس به لباسی کشتی باشند ( پیراهن و شاوار بافتنی یکپارچه از جنس پشمی به رنگ مشکی، کفش ساقه دار بدون پاشنه از چرم نازک و سبک وزن به رنگ مشکی، بدوم میخ و منگنه

۲ـ پوشیدن مایو تنگ یا بیضه بند در زیر لباس کشتی اجباری است ولی پوشیدن جوراب اختیاری می‌باشد.

۳ـ تعیین وزن بدن کشتی‌گیرها و دسته بندی آنها برای مسابقه ۳ ساعت قبل از شروع مسابقه انجام می‌گردد.

۴ـ مسابقه‌های کشتی باید روی تشک انجام گیرد و تشک مزبور باید مربع و هریک از اضلاعش از شش تا چهار متر و به قطر ده سانتیمتر بوده باشد. جنس رویه تشک باید از برزنت محکم یا پارچه‌های چادری و آستر آن از گونی ریز باف یا پارچه ضخیم و محکم باشد و داخل تشک باید پوشال یا کرک قالی ریخته شود به طوری که قطر تشک از ده سانتیمتر تجاوز ننماید و رویه تشک را با فواصل خیلی نزدیک به آستر محکم دوخت بگیرند.

۵ـ مسابقه کشتی باید سه نفر حکم ( داور) داشته باشد، یک نفر در میدان مسابقه و دو نفر طرفین تشک کشتی و در موقع بروز اختلاف بین داورها در موقع قضاوت یک مسابقه رأی دو نفر برای برد و باخت کافی و قاطع است.

۶ـ مدت مسابقه کشتی پانزده دقیقه است و هریک از طرفین اگر در اثنای مسابقه هر دو شانه حریف خود را با تشخیص داور به زمین برساند غالب شناخته شده و مسابقه به امر داور خاتمه می‌یابد.

۷ـ چهار دست و پا با زانو به زمین گذاشتن اصطلاح فنی آن به خاک رفتن است .

امتیازات بد در مسابقه

۱ـ اگر هر دو شانه یک نفر به زمین برسد مغلوب شناخته میشود ( ضربه فنی است ) به شخص بازنده سه نمره بد داده می‌شود برنده صفر امتیاز می‌گیرد.

۲ـ اگر در مدت ۱۵ دقیقه کشتی با ضربه فنی خاتمه نیافت داوران با توجه به اینکه کدام کشتی‌گیر در مدت ۱۵ دقیقه حملات بیشتری را انجام داده و نسبت به حریف خود قویتر بوده به نقر قویتر یک امتیاز بد و به ضعیفتر سه امتیاز بد خواهند داد.

۳ـ هر کشتی‌گیری که در دو مسابقه یا بیشتر پنج نمره بد بگیرد از دور مسابقات دسته خود خارج می‌شود.

۴ـ قهرمان هر دسته( وزن ) کشتی‌گیری خواهد بود که در خاتمه کمتر از سایرین نمرات بد داشته باشد .

۵ـ اگر امتیازات نفرات دوّم و سوّم مساوی باشند. وزن کشی میشود آنکه سبکتر است مقدم خواهد بود.

( خطاها )

۱ـ گرفتن زلف، گوشها، بیضه و غیره، تا کردن و خم کردن انگشتهای دست و پا یا با دست و پا ضربه زدن به حریف، لگد انداختن، پیچ دادن دست و پای حریف، کله زدن خطا محسوب میشود.

۲ـ موقعی که یکی از کشتی‌گیرها حریف را سر و پا به زمین می‌زند. قبل از فرود آوردن بدن حریف باید زانوی خود را به زمین گذارد والا خطا محسوب میشود.

۳ـ اگر حریف به پل رفته باشد نباید طرف مقابل سر او را گرفته از زمین بلند نماید و یا به وسیله آرنج یا زانو به شکم حریف ضربه یا فشار وارد آورد که در این صورت خطا گرفته خواهد شد.

۴ـ بازوی حریف را نبابد بیش از یک زاویه قائمه پیچ داد که در این صورت خطا خواهد بود .

۵ـ  اگر از هریک از کشتی‌گیرها دو مرتبه خطای سهوی سر بزند به وسیله داور خطا داده میشود و جرائم لازم جهت خطا ثبت میگردد در صورت وقوع خطای سوم خطا کننده به حکم داور در آن مسابقه بازنده محسوب میگردد.

۶ـ اگر از هریک از کشتی‌گیرها یک مرتبه خطای عمدی سر بزند با تشخیص داوران آن مسابقه را بازنده اعلام خواهند کرد.

۷ـ اگر کشتی‌گیری در اوّلین مسابقه خود ده دقیقه دیرتر از موقع مقرر حاضر شود در تمام مسابققه‌های آن سال محروم میشود.

۸ـ اگر هر یک از شرکت کنندگان برای انجام مسابقه‌های دوّم و سوّم الی آخر ده دقیقه دیرتر از موقع مقرر حاضر شوند فقط آن یک مسابقه را بازنده خواهد بود.

مقررات وقت کشتی آزاد ۱۳۸۷ ـ ۱۳۱۸

اوّلین دوره

وقت اول

وقت دوم

وقت سوم

وقت چهارم

مدت

۶ دقیقه سرپا

۳ دقیقه خاک

۳ دقیقه خاک

۳ دقیقه سرپا

۱۵ دقیقه

۱ـ اگر شش دقیقه اول کشتی‌گیری امتیاز بیشتری از حریف خود کسب نماید در صورت تمایل می‌تواند درخواست نماید کشتی سرپا انجام گیرد.

۲ـ اگر در شش دقیقه طرفین امتیازی کسب نکنند داور بوسیله قرعه تعیین خواهد نمود که کدام کشتی‌گیر باید اول به خاک نشیند.

۳ـ  در پایان پانزده دقیقه وقت کشتی‌گیری که امتیاز منفی کمتری داشته باشد برنده مسابقه شناخته خواهد شد.

۴ـ در هر زمان وقت مسابقه کشتی‌گیری هر دو شانه حرف خود را با تشخیص داور به زمین برساند ضربه فنی محسوب شده و مسابقه خاتمه می‌یابد.

دوّمین دوره

وقت اول

وقت دوم

وقت سوم

وقت چهارم

مدت

۶ دقیقه سرپا

۲ دقیقه خاک

۲ دقیقه خاک

۲ دقیقه سرپا

۱۲ دقیقه

۷ دقیقه ۵۹ ثانیه

۲ دقیقه خاک

۲ دقیقه خاک

یک ثانیه سر پا

۱۲ دقیقه

۸ دقیقه

۲ دقیقه خاک

۲ دقیقه خاک

ـ

۱۲ دقیقه

۸ و یک ثانیه

ـ

ـ

۳ دقیقه ۵۹ ثانیه سرپا

۱۲ دقیقه

۱ـ اگر کشتی‌گیری در شش دقیقه اول برتری داشته باشد در صورت تمایل می‌تواند بجای خاک درخواست کشتی سر پا نماید.

۲ـ در غیر اینصورت یا مساوی بودن داور به وسیله قرعه معین خواهد نمود که کدام کشتی‌گیر باید اونل در خاک قرار گیرد.

۳ـ اگر در شش دقیقه کشتی‌گیری در خطر ضربه شدن قرار گیرد داور نمی‌تواند مسابقه را قطع نماید. اگر در هفت دقیقه و پنجاه و نه ثانیه خطر رفع شد داور مسابقه را قطع و طبق بند دو اقدام به ادامه مسابقه خواهد نمود.  ولی در مرحله چهارم بجای دو دقیقه یک ثانیه وقت در نظر گرفته خواهد شد.

۴ـ اگر در شش دقیقه مرحله اوّل کشتی‌گیری در خطر ضربه شدن قرار گیرد چنانکه تا دقیقه هشت خطر رفع شد کشتی قطع و طبق ماده یک دو مرحله دو دقیقه در خاک صورت خواهد گرفت و مرحله چهارم دو دقیقه سرپا انجام نخواهد گرفت.

۵ـ اگر در هشت دقیقه و یک ثانیه خطر ضربه شدن کشتی رفع گردد. دیگر مرحله دوّم و سوّم دو دقیقه‌های خاک اجرا نخواهد شد و سه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه باقی مانده سرپا برگزار خواهد شد.

۶ـ در خاتمه کشتی‌گیری که امتیاز منفی کمتری داشته باشد برنده شناخته خواهد شد.

۷ـ در هر مرحله کشتی‌گیری به تشخیص داور بتواند هر دو شانه حریف را به زمین برساند حریف ضربه فنی محسوب شده و مسابقه خاتمه می‌یابد.

سوّمین دوره

وقت اوّل

وقت دوّم

مدت

۵ دقیقه

۵ دقیقه

۱۰ دقیقه

۱ـ کشتی در هر دو مرحله اوّل و دوّم سرپا انجام خواهد گرفت.

۲ـ بین مرحله اوّل و دوّم کشتی‌گیران یک دقیقه استراحت خواهند داشت.

۳ـ در هر زمان کشتی‌گیری حریف خود را ضربه فنی کند مسابقه خاتمه می‌یابد.

۴ـ در پایان وقت قانونی اگر امتیاز کشتی‌گیران برابر رباشد مسابقه مساوی اعلام خواهد شد.

چهارمین دوره

وقت اوّل

وقت دوّم

وقت سوّم

مدت

۳ دقیقه

۳ دقیقه

۳ دقیقه

۹ دقیقه

۱ـ کشتی در هر سه تایم سه دقیقه‌ای سر پاانجام خواهد گرفت.

۲ـ در بین مرحله اوّل و دوّم و سوّم کشتی‌گیران سی ثانیه استراحت خواهند داشت.

۳ـ هر کشتی‌گیری که جمع امتیازات او در سه مرحله بیشتر باشد برنده شناخته میشود.

۴ـ هر کشتی‌گیری در هر زمان حریف خود را ضربه فنی کند مسابقه به اتمام میرسد.

۵ـ اگر در پایان وقت قانونی امتیاز کشتی‌گیران برابر باشد مسابقه مساوی اعلام خواهد شد.

۶ـ اگر کشتی‌گیری با حریف خود پانزده امتیاز اختلاف داشته باشد مسابقه ضربه فنی اعلام خواهد شد.

پنجمین دوره

وقت اوّل

وقت دوّم

مدت

۳ دقیقه

۳ دقیقه

۶ دقیقه

۱ـ مسابقه در هر دو مرحله سر پا انجام خواهد گرفت

۲ـ بین مرحله اوّل و دوّم کشتی‌گیران سی ثانیه استراحت خواهند داشت.

۳ـ هر کشتی‌گیری در هر زمان حریف خود را ضربه فنی کند مسابقه به اتمام خواهد رسید.

۴ـ در پایان هر مسابقه هر کشتی‌گیری امتیاز بیشتری داشت برنده بود.

۵ـ در پایان شش دقیقه اگر امتیازات دو کشتی‌گیر برابر بود وقت طلایی داده میشد هر کشتی‌گیری که اوّلین امتیاز را با اجرای فن یا اخطاره نموده حریف کسب می‌نمود برنده شنخته میشد.

ششمین دوره

مدت

۵ دقیقه

۱ـ مسابقه در ۵ دقیقه سر پا انجام خواهد گرفت.

۲ـ کشتی‌گیر در هر زمان حرف خود را ضربه فنی کند مسابقه به اتمام میرسد.

۳ـ در پایان مسابقه کشتی‌گیری برنده بود که امتیاز بیشتری را بدست آورده در صورتیکه امتیازهای کسب شده کمتر از ۳ نمره نباشد.

۴ـ اگر امتیازات دو کشتی‌گیر در امتیازات بالاتر از ۳ با هم برابر بودند کشتی‌گیری برنده بود که از اجرای یک فن امتیاز بیشتری را کسب نموده بود.

۵ـ در اتمام ۵ دقیقه اگر هیچکدام از کشتی‌گیران به امتیاز سه نرسیده بودند سینه به سینه میشدند. کشتی‌گیری که دارای امتیاز بیشتر بود اوّل کمر او را میگرفت اگر در سی ثانیه می‌توانست فنی را اجرا کند امتیاز به گیرنده کمر داده میشد در غیر اینصورت یک امتیاز به نفع کشتی‌گیر دوّم بود.

۶ـ اگر در امتیازات مساوی بودند تست می‌انداختند.

۷ـ هر کشتی‌گیری که زودتر به امتیاز سه میرسد برنده بود.

هفتمین دوره

وقت اوّل

وقت دوّم

وقت سوّم

مدت

۲ دقیقه

۲ دقیقه

۲ دقیقه

۶ دقیقه

۱ـ مسابقه در هر سه وقت سر پا انجام خواهد گرفت.

۲ـ بین هر تایم سی ثانیه به کشتی‌گیران استراحت داده خواهدشد.

۳ـ کشتی‌گیری هر زمان حریف خود را ضربه فنی کند مسابقه به اتمام خواهد رسید.

۴ـ اگر کشتی‌گیری درهر زمان فنی را به اجرا در آورد که حاصل آن پنج امتیاز باشد مسابقه قطع و مجری فن برنده آن تایم است.

۵ـ اگر اختلاف امتیاز دو کشتی‌گیر به عدد شش برسد مسابقه قطع و دارنده امتیاز بالا برنده آن تایم است.

۶ـ اگر کشتی‌گیری در هر تایم بتواند در فن سه امتیازی به اجرا در بیاورد مسابقه قطع و کشتی‌گیر مجری فن برنده آن تایم است.

۷ـ در هر تایم کشتی‌گیری برنده است که امتیاز بیشتری را بدست آورده

۸ـ اگر در هر تایم امتیاز کشتی‌گیران مساوی باشد کشتی‌گیری برنده است که آخرین امتیاز را بدست آورده

۹ـ اگر در هر وقت دو دقیقه‌ای هیچ یک از کشتی‌گیران امتیازی کسب نکنند به وسیله گوی قرعه کشی میشود و کشتی‌گیری که باید زیر بگیرد مشخص میگردد.

۱۰ـ کشتی‌گیری که زیر گرفته اگر نتواند در مدت سی ثانیه از حریف خود امتیاز بگیرد. کشتی قطع و یک نمره به حریف مقابل داده خواهد شد.

۱۱ـ کشتی‌گیری که بتواند دو تایم از سه تایم مسابقه را بنفع خود پایان دهد برنده آن مسابقه شناخته میشود.

جدول تغییرات اوزان کشتی آزاد کشور

ردیف

سنوات

اوزان

۱

۱۳۱۸

۶ وزن

۲

۱۳۲۵ـ ۱۳۱۹

۷ وزن

۳

۱۳۴۷ـ ۱۳۲۶

۸ وزن

۴

۱۳۷۵ـ ۱۳۴۸

۱۰ وزن

۵

۱۳۷۹ـ ۱۳۷۶

۹ وزن

۶

ـ ۱۳۸۰

۸ وزن

۷

۱۳۸۲ـ ۱۳۸۱

۷ وزن

۸

۱۳۸۳

۸ وزن

۹

۱۳۹۰ـ ۱۳۸۴

۷ وزن

بر گرفته :

۱ـ تاریخ نوین کشتی ایران                  قباد قربان زاده

۲ـ مقررات رشته‌های مختلف ورزشی      انتشارات سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی


یافتن مطالب :