جدول مدال آوران کرمانشاه در جامهای ( آریامهر ـ ۲۲ بهمن ـ تختی )

۱۳۸۸ـ ۱۳۴۵

ردیف

نام قهرمان

سال‌مسابقه

نام مسابقه

محل مسابقه

اوزان

اوّل

دوّم

سوّم

جمع

۱

محمد حسین محبی

۱۳۵۹

تختی

تهران

۷۴ ک

طلا

ـ

ـ

۸مدال

۱۳۶۰

۲۲بهمن

تهران

۷۴ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۱

۲۲بهمن

تهران

۷۴ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۲

۲۲بهمن

تهران

۸۲ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۳

تختی

تهران

۸۲ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۳

۲۲بهمن

تهران

۸۲

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۶

۲۲بهمن

اصفهان

۸۲ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۷

۲۲بهمن

ساری

۸۲ک

طلا

ـ

ـ

۲

محمد حسن محبی

۱۳۵۶

آریا

تهران

هفتم

ـ

ـ

برنز

۹مدال

۱۳۵۹

تختی

تهران

۸۲ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۰

۲۲بهمن

تهران

۹۰ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۱

۲۲بهمن

تهران

۹۰ک

ـ

نقره

ـ

۱۳۶۲

۲۲بهمن

تهران

۹۰ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۳

تختی

تهران

۹۰ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۳

۲۲بهمن

تهران

۹۰ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۶

۲۲بهمن

اصفهان

۹۰ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۶۷

۲۲بهمن

ساری

۹۰ک

ـ

ـ

برنز

۳

فریدون قنبری

۱۳۷۶

تختی

تهران

۸۵ک

ـ

نقره

ـ

۵مدال

۱۳۷۷

تختی

تنکابن

۸۵ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۷۹

تختی

مشهد

۸۵ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۸۲

تختی

تهران

۸۴ک

طلا

ـ

ـ

۱۳۸۲

تختی

تهران

۸۴ک

ـ

ـ

برنز

۴

کیومرث رجبی

۱۳۶۶

۲۲بهمن

تهران

۷۴ک

طلا

ـ

ـ

۳مدال

۱۳۶۷

۲۲بهمن

ساری

۸۲ک

ـ

نقره

ـ

۱۳۶۸

۲۲بهمن

تهران

۸۲ک

ـ

نقره

ـ

۵

اله مراد زرینی

۱۳۶۳

۲۲بهمن

تهران

۷۴ک

طلا

ـ

ـ

۱مدال

۶

جلال مشعشعی

۱۳۶۳

تختی

تهران

۱۰۰ک

طلا

ـ

ـ

۱مدال

۷

کورش کهریزی

۱۳۷۳

تختی

شیراز

۹۰ک

طلا

ـ

ـ

۱مدال

۸

سعیدامیری

۱۳۸۷

تختی

کرمانشاه

۹۶ک

طلا

ـ

ـ

۱مدال

ردیف

نام قهرمان

سال مسابقه

نام مسابقه

محل مسابقه

اوزان

اول

دوم

سوم

جمع

۹

نادر قنبری

۱۳۶۶

۲۲ بهمن

اصفهان

۱۳۰ک

ـ

نقره

ـ

۱۳۷۰

تختی

ساری

۱۳۰ک

ـ

نقره

ـ

۲ مدال

۱۰

محمد علی گنجابی

۱۳۷۵

تختی

ساری

۵۸ک

ـ

ـ

برنز

۴ مدال

۱۳۷۸

تختی

قزوین

۵۸ک

ـ

ـ

برنز

۱۳۷۹

تختی

مشهد

۵۸ک

ـ

نقره

ـ

۱۳۸۰

تختی

تهران

۶۶ک

ـ

ـ

برنز

۱۱

ماشااله حسینی

۱۳۷۸

تختی

قزوین

۶۳ک

ـ

ـ

برنز

۲ مدال

۱۳۸۳

تختی

تهران

۶۶ک

ـ

نقره

ـ

۱۲

علیرضا جواهری

۱۳۶۰

۲۲بهمن

تهران

۸۲ک

ـ

نقره

ـ

۱مدال

۱۳

ابوالقاسم نقی زاده

۱۳۶۳

تختی

تهران

۱۰۰ک

ـ

نقره

ـ

۱مدال

۱۴

جعفر خدائی

۱۳۷۰

تختی

ساری

۱۰۰ک

ـ

نقره

ـ

۱ مدال

۱۵

اشکان ازلی

۱۳۸۷

تختی

کرمانشاه

۱۲۰ک

ـ

نقره

ـ

۱ مدال

۱۶

مجتبی حسینی

۱۳۷۰

تختی

ساری

۵۲ک

ـ

ـ

برنز

۲مدال

۱۳۷۲

تختی

تهران

۴۸ک

ـ

ـ

برنز

۱۷

جعفر دلیری

۱۳۸۵

تختی

بندرعباس

۹۶ک

ـ

ـ

برنز

۲مدال

۱۳۸۷

تختی

کرمانشاه

۹۶ک

ـ

ـ

برنز

۱۸

بیژن زرافشانی

۱۳۵۶

آریامهر

تهران

ـ

ـ

برنز

۱ مدال

۱۹

فرامرز چقامیرزایی

۱۳۶۳

۲۲بهمن

تهران

۶۸ک

ـ

ـ

برنز

۱ مدال

۲۰

سلیمان اللهیاری

۱۳۶۶

۲۲بهمن

اصفهان

۱۳۰ک

ـ

ـ

برنز

۱ مدال

۲۱

یوسف نوری

۱۳۶۸

۲۲بهمن

تهران

۹۰ک

ـ

ـ

برنز

۱ مدال

۲۲

مرتضی رازی کماسی

۱۳۷۴

تختی

مشهد

۱۰۰ک

ـ

ـ

برنز

۱ مدال

۲۳

فرهاد منتظریانی

۱۳۸۳

تختی

تهران

۸۴ک

ـ

ـ

برنز

۱ مدال

۲۴

علیرضا سلیمانی

۱۳۸۳

تختی

تهران

۹۶ک

ـ

ـ

برنز

۱ مدال

۲۵

محسن رضائی

۱۳۸۷

تختی

کرمانشاه

۱۲۰ک

ـ

ـ

برنز

۱ مدال

۲۲

۱۲

۱۹

۵۳

تغییرات اوزان مسابقات جام‌های ( آریامهر ـ ۲۲ بهمن ـ تختی )

۱۳۸۸ ـ ۱۳۴۵

ردیف

سنوات

اوزان

۱

۴۶ـ ۱۳۴۵

هشت وزن

۲

۱۳۷۴ـ ۱۳۴۸

ده وزن

۳

۱۳۷۵

هشت وزن

۴

۱۳۷۶

نه وزن

۵

۱۳۷۹ـ ۱۳۷۷

هشت وزن

۶

۱۳۸۸ـ ۱۳۸۰

هشت وزن

 


یافتن مطالب :