جدول مدال آوران کرمانشاه در جامهای ( آریامهر ـ ۲۲ بهمن ـ تختی )

نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
محمد حسین محبی1359تختیتهران74طلا--
136022 بهمنتهران74طلا--
136122 بهمنتهران74طلا--8
136222 بهمنتهران82طلا--
1363تختیتهران82طلا--
136322 بهمنتهران82طلا--
136622 بهمناصفهان82طلا--
136722 بهمنساری82طلا--
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
فریدون قنبری1376تختیتهران85-نقره-5
1377تختیتنکابن85طلا--
1379تختیمشهد85طلا--
1382تختیتهران84طلا--
1382تختیتهران84--برنز
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
احسان امینی1389تختیکیش84طلا--3
1390تختیتهران84طلا--
1393تختیکرمانشاه86--برنز
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
زنده یاد136622بهمنتهران74طلا--3
کیومرث رجبی136722بهمنساری82-نقره-
136822بهمنتهران82-نقره-
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
سعید امیری1387تختیکرمانشاه96طلا--2
1389تختیکیش96--برنز
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
رضا افضلی1390تختیتهران74--برنز
1392تختیتهران84طلا--2
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
الله مراد زرینی136322بهمنتهران74طلا--1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
زنده یاد جلال مشعشعی1363تختیتهران100طلا--1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
کورش کهریزی1373تختیشیراز90طلا--1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
نادر قنبری136622بهمناصفهان130-نقره-2
1370تختیساری130-نقره-
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
محمد علی گنجابی1375تختیساری58--برنز4
1378تختیقزوین58--برنز
1379تختیمشهد58-نقره-
1380تختیتهران66--برنز
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
ماشالله حسینی1378تختیقزوین63--برنز2
1383تختیتهران66-نقره-
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
علیرضا جواهری136022بهمنتهران82-نقره-1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
ابوالقاسم نقی زاده1363تختیتهران100-نقره-1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
تیمور مرادی1369تختیتهران62-نقره-1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
جعفر خدایی1370تختیساری100-نقره-1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
غلامعلی فتاحی1371تختیاصفهان62-نقره-1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
اشکان ازلی1387تختیکرمانشاه120-نقره-1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
بیژن زرافشانی1353آریامهرتهرانهفتم--برنز2
1356آریامهرتهرانهفتم--برنز
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
مجتبی حسینی1370تختیساری52--برنز2
1372تختیتهران48--برنز
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
جعفر دلیری1385تختیبندرعباس96--برنز2
1387تختیکرمانشاه96--برنز
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
فــرامـرز چقامیرزایی136322بهمنتهران68--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
سلیمان الهیاری136622بهمناصفهان130--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
یوسف نوری136822بهمنتهران90--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
شهرام محمدی1372تختیتهران57--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
مرتضی رازی کماسی1374تختیمشهد100--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
فرهاد منتظریانی1383تختیتهران84--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
علیرضا سلیمانی1383تختیتهران96--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
یوسف یوسف نیا1383تختیتهران84--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
محسن رضایی1387تختیکرمانشاه120--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
سجاد محمدی عالیبری1392تختیتهران74--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
فرزاد کولیوند1392تختیتهران65--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
یداله محبی1393تختیکرمانشاه125--برنز1
نام قهرمانسال مسابقهنام مسابقهمحل مسابقهاوزاناولدومسومجمع
بهمن تیموری1393تختیکرمانشاه74--برنز1
شهرهای برگزار کننده جام های بین المللی(آریا مهر-۲۲بهمن-تختی)
سالمحل برگزاری مسابقهعنوان مسابقات
1353تهرانآریامهر
1354تهرانآریامهر
1355تهرانآریامهر
1356تهرانآریامهر
1357برگزار نشد-
1358ساریتختی
1359تهرانتختی
1360تهران22بهمن
1361تهران22بهمن
1362تهران22بهمن
1363تهرانتختی
1363تهران (دو بار برگزار شد )22بهمن
1364تهران22بهمن
1365بندر عباس22بهمن
1366اصفهان22بهمن
1367ساری22بهمن
1368تهران22بهمن
1369تهرانتختی
1370ساریتختی
1371اصفهانتختی
1372تهرانتختی
1373شیرازتختی
1374مشهدتختی
1375ساریتختی
1376تهرانتختی
1377تنکابنتختی
1378قزوینتختی
1379مشهدتختی
1380تهرانتختی
1381برگزار نشد-
1382تهرانتختی
1382تهران (دو بار برگزار شد)تختی
1383تهرانتختی
1384ساریتختی
1385بندر عباستختی
1386برگزار نشد-
1387کرمانشاهتختی
1388اصفهانتختی
1389کیشتختی
1390تهرانتختی
1391برگزار نشدتختی
1392تهرانتختی
1393کرمانشاهتختی
شهرهای برگزار کننده مسابقات کشتی فرنگی جام بین المللی
سالمحل برگزاریعنوان مسابقه
1393 اولین دورهکرمانشاهتختی
شهرهای برگزار کننده مسابقات کشتی پهلوانی جام بین المللی
سالمحل برگزاریعنوان مسابقه
1393 اولین دورهکرمانشاهتختی
تغییرات اوزان درکشتی آزاددر مسابقات قهرمانی کشور
ردیفسنوات اوزان
113186وزن
21319-13257وزن
31326-13478وزن
41348-137510وزن
51376-13799وزن
613808وزن
71381-13827وزن
813838وزن
91384-13917وزن
101392-13948وزن
تهیه و تنظیم:نادر تقی زاده


یافتن مطالب :