جدول مدال آوران كرمانشاه در جامهاي ( آريامهر ـ 22 بهمن ـ تختي )

                          چهره و نام ورزشکاران استان کرمانشاه                     

    (جدول مدال آوران کرمانشاه در جامهای ( آریامهر 22 بهمن تختی

 

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

8

طلا

74

تهران

تختی

1359

محمد حسین محبی

طلا

74

تهران

22 بهمن

1360

طلا

74

تهران

22 بهمن

1361

طلا

82

تهران

22 بهمن

1362

طلا

82

تهران

تختی

1363

طلا

82

تهران

22 بهمن

1363

طلا

82

اصفهان

22 بهمن

1366

طلا

82

ساری

22 بهمن

1367

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

9

برنز

هشتم

تهران

آریامهر

1356

محمد حسن محبی

طلا

82

تهران

تختی

1359

طلا

90

تهران

22 بهمن

1360

نقره

90

تهران

22 بهمن

1361

طلا

90

تهران

22 بهمن

1362

طلا

90

تهران

تختی

1363

طلا

90

تهران

22 بهمن

1363

طلا

90

اصفهان

22 بهمن

1366

برنز

90

ساری

22 بهمن

1367

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

5

نقره

85

تهران

تختی

1376

فریدون قنبری

طلا

85

تنکابن

تختی

1377

طلا

85

مشهد

تختی

1379

طلا

84

تهران

تختی

1382

برنز

84

تهران

تختی

1382

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

3

طلا

84

کیش

تختی

1389

احسان امینی

طلا

84

تهران

تختی

1390

برنز

86

کرمانشاه

تختی

1393

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

3

طلا

74

تهران

22بهمن

1366

زنده یاد

کیومرث رجبی

نقره

82

ساری

22بهمن

1367

نقره

82

تهران

22بهمن

1368

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

2

طلا

96

کرمانشاه

تختی

1387

سعید امیری

برنز

96

کیش

تختی

1389

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

 

2

برنز

74

تهران

تختی

1390

رضا افضلی

طلا

84

تهران

تختی

1392

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

طلا

74

تهران

22بهمن

1363

الله مراد زرینی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

طلا

100

تهران

تختی

1363

زنده یاد جلال مشعشعی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

طلا

90

شیراز

تختی

1373

کورش کهریزی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

2

نقره

130

اصفهان

22بهمن

1366

نادر قنبری

نقره

130

ساری

تختی

1370

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

4

برنز

58

ساری

تختی

1375

محمد علی گنجابی

برنز

58

قزوین

تختی

1378

نقره

58

مشهد

تختی

1379

برنز

66

تهران

تختی

1380

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

2

برنز

63

قزوین

تختی

1378

ماشالله حسینی

نقره

66

تهران

تختی

1383

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

نقره

82

تهران

22بهمن

1360

علیرضا جواهری

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

نقره

100

تهران

تختی

1363

ابوالقاسم نقی زاده

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

نقره

62

تهران

تختی

1369

تیمور مرادی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

نقره

100

ساری

تختی

1370

جعفر خدایی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

نقره

62

اصفهان

تختی

1371

غلامعلی فتاحی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

نقره

120

کرمانشاه

تختی

1387

اشکان ازلی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

2

برنز

هفتم

تهران

آریامهر

1353

بیژن زرافشانی

برنز

هفتم

تهران

آریامهر

1356

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

2

برنز

52

ساری

تختی

1370

مجتبی حسینی

برنز

48

تهران

تختی

1372

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

2

برنز

96

بندرعباس

تختی

1385

جعفر دلیری

برنز

96

کرمانشاه

تختی

1387

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

68

تهران

22بهمن

1363

فــرامـرز چقامیرزایی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

130

اصفهان

22بهمن

1366

سلیمان الهیاری

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

90

تهران

22بهمن

1368

یوسف نوری

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

57

تهران

تختی

1372

شهرام محمدی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

100

مشهد

تختی

1374

مرتضی رازی کماسی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

84

تهران

تختی

1383

فرهاد منتظریانی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

96

تهران

تختی

1383

علیرضا سلیمانی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

84

تهران

تختی

1383

یوسف یوسف نیا

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

120

کرمانشاه

تختی

1387

محسن رضایی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

74

تهران

تختی

1392

سجاد محمدی عالیبری

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

65

تهران

تختی

1392

فرزاد کولیوند

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

125

کرمانشاه

تختی

1393

یداله محبی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

1

برنز

74

کرمانشاه

تختی

1393

بهمن تیموری

محل برگزاری مسابقه

سال

تهران

1353

تهران

1354

تهران

1355

تهران

1356

برگزار نشد

1357

ساری

1358

تهران

1359

تهران

1360

تهران

1361

تهران

1362

تهران

1363

تهران (دو بار برگزار شد )

1363

تهران

1364

بندر عباس

1365

اصفهان

1366

ساری

1367

تهران

1368

تهران

1369

ساری

1370

اصفهان

1371

تهران

1372

شیراز

1373

مشهد

1374

ساری

1375

تهران

1376

تنکابن

1377

قزوین

1378

مشهد

1379

تهران

1380

برگزار نشد

1381

تهران

1382

تهران (دو بار برگزار شد)

1382

تهران

1383

ساری

1384

بندر عباس

1385

برگزار نشد

1386

کرمانشاه

1387

اصفهان

1388

کیش

1389

تهران

1390

برگزار نشد

1391

تهران

1392

کرمانشاه

1393

ردیف

سنوات

اوزان

1

46-1345

هشت وزن

2

47-1348

ده وزن

3

49-1375

هشت وزن

4

1376

نه وزن

5

93-1377

هشت وزن


یافتن مطالب :