جدول مدال آوران کرمانشاه در جامهای ( آریامهر ـ ۲۲ بهمن ـ تختی )

                          چهره و نام ورزشکاران استان کرمانشاه                     

    (جدول مدال آوران کرمانشاه در جامهای ( آریامهر ۲۲ بهمن تختی

 

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۸

طلا

۷۴

تهران

تختی

۱۳۵۹

محمد حسین محبی

طلا

۷۴

تهران

۲۲ بهمن

۱۳۶۰

طلا

۷۴

تهران

۲۲ بهمن

۱۳۶۱

طلا

۸۲

تهران

۲۲ بهمن

۱۳۶۲

طلا

۸۲

تهران

تختی

۱۳۶۳

طلا

۸۲

تهران

۲۲ بهمن

۱۳۶۳

طلا

۸۲

اصفهان

۲۲ بهمن

۱۳۶۶

طلا

۸۲

ساری

۲۲ بهمن

۱۳۶۷

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۹

برنز

هشتم

تهران

آریامهر

۱۳۵۶

محمد حسن محبی

طلا

۸۲

تهران

تختی

۱۳۵۹

طلا

۹۰

تهران

۲۲ بهمن

۱۳۶۰

نقره

۹۰

تهران

۲۲ بهمن

۱۳۶۱

طلا

۹۰

تهران

۲۲ بهمن

۱۳۶۲

طلا

۹۰

تهران

تختی

۱۳۶۳

طلا

۹۰

تهران

۲۲ بهمن

۱۳۶۳

طلا

۹۰

اصفهان

۲۲ بهمن

۱۳۶۶

برنز

۹۰

ساری

۲۲ بهمن

۱۳۶۷

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۵

نقره

۸۵

تهران

تختی

۱۳۷۶

فریدون قنبری

طلا

۸۵

تنکابن

تختی

۱۳۷۷

طلا

۸۵

مشهد

تختی

۱۳۷۹

طلا

۸۴

تهران

تختی

۱۳۸۲

برنز

۸۴

تهران

تختی

۱۳۸۲

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۳

طلا

۸۴

کیش

تختی

۱۳۸۹

احسان امینی

طلا

۸۴

تهران

تختی

۱۳۹۰

برنز

۸۶

کرمانشاه

تختی

۱۳۹۳

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۳

طلا

۷۴

تهران

۲۲بهمن

۱۳۶۶

زنده یاد

کیومرث رجبی

نقره

۸۲

ساری

۲۲بهمن

۱۳۶۷

نقره

۸۲

تهران

۲۲بهمن

۱۳۶۸

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۲

طلا

۹۶

کرمانشاه

تختی

۱۳۸۷

سعید امیری

برنز

۹۶

کیش

تختی

۱۳۸۹

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

 

۲

برنز

۷۴

تهران

تختی

۱۳۹۰

رضا افضلی

طلا

۸۴

تهران

تختی

۱۳۹۲

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

طلا

۷۴

تهران

۲۲بهمن

۱۳۶۳

الله مراد زرینی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

طلا

۱۰۰

تهران

تختی

۱۳۶۳

زنده یاد جلال مشعشعی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

طلا

۹۰

شیراز

تختی

۱۳۷۳

کورش کهریزی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۲

نقره

۱۳۰

اصفهان

۲۲بهمن

۱۳۶۶

نادر قنبری

نقره

۱۳۰

ساری

تختی

۱۳۷۰

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۴

برنز

۵۸

ساری

تختی

۱۳۷۵

محمد علی گنجابی

برنز

۵۸

قزوین

تختی

۱۳۷۸

نقره

۵۸

مشهد

تختی

۱۳۷۹

برنز

۶۶

تهران

تختی

۱۳۸۰

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۲

برنز

۶۳

قزوین

تختی

۱۳۷۸

ماشالله حسینی

نقره

۶۶

تهران

تختی

۱۳۸۳

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

نقره

۸۲

تهران

۲۲بهمن

۱۳۶۰

علیرضا جواهری

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

نقره

۱۰۰

تهران

تختی

۱۳۶۳

ابوالقاسم نقی زاده

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

نقره

۶۲

تهران

تختی

۱۳۶۹

تیمور مرادی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

نقره

۱۰۰

ساری

تختی

۱۳۷۰

جعفر خدایی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

نقره

۶۲

اصفهان

تختی

۱۳۷۱

غلامعلی فتاحی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

نقره

۱۲۰

کرمانشاه

تختی

۱۳۸۷

اشکان ازلی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۲

برنز

هفتم

تهران

آریامهر

۱۳۵۳

بیژن زرافشانی

برنز

هفتم

تهران

آریامهر

۱۳۵۶

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۲

برنز

۵۲

ساری

تختی

۱۳۷۰

مجتبی حسینی

برنز

۴۸

تهران

تختی

۱۳۷۲

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۲

برنز

۹۶

بندرعباس

تختی

۱۳۸۵

جعفر دلیری

برنز

۹۶

کرمانشاه

تختی

۱۳۸۷

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۶۸

تهران

۲۲بهمن

۱۳۶۳

فــرامـرز چقامیرزایی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۱۳۰

اصفهان

۲۲بهمن

۱۳۶۶

سلیمان الهیاری

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۹۰

تهران

۲۲بهمن

۱۳۶۸

یوسف نوری

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۵۷

تهران

تختی

۱۳۷۲

شهرام محمدی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۱۰۰

مشهد

تختی

۱۳۷۴

مرتضی رازی کماسی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۸۴

تهران

تختی

۱۳۸۳

فرهاد منتظریانی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۹۶

تهران

تختی

۱۳۸۳

علیرضا سلیمانی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۸۴

تهران

تختی

۱۳۸۳

یوسف یوسف نیا

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۱۲۰

کرمانشاه

تختی

۱۳۸۷

محسن رضایی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۷۴

تهران

تختی

۱۳۹۲

سجاد محمدی عالیبری

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۶۵

تهران

تختی

۱۳۹۲

فرزاد کولیوند

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۱۲۵

کرمانشاه

تختی

۱۳۹۳

یداله محبی

جمع

سوم

دوم

اول

اوزان

محل مسابقه

نام مسابقه

سال مسابقه

نام قهرمان

۱

برنز

۷۴

کرمانشاه

تختی

۱۳۹۳

بهمن تیموری

محل برگزاری مسابقه

سال

تهران

۱۳۵۳

تهران

۱۳۵۴

تهران

۱۳۵۵

تهران

۱۳۵۶

برگزار نشد

۱۳۵۷

ساری

۱۳۵۸

تهران

۱۳۵۹

تهران

۱۳۶۰

تهران

۱۳۶۱

تهران

۱۳۶۲

تهران

۱۳۶۳

تهران (دو بار برگزار شد )

۱۳۶۳

تهران

۱۳۶۴

بندر عباس

۱۳۶۵

اصفهان

۱۳۶۶

ساری

۱۳۶۷

تهران

۱۳۶۸

تهران

۱۳۶۹

ساری

۱۳۷۰

اصفهان

۱۳۷۱

تهران

۱۳۷۲

شیراز

۱۳۷۳

مشهد

۱۳۷۴

ساری

۱۳۷۵

تهران

۱۳۷۶

تنکابن

۱۳۷۷

قزوین

۱۳۷۸

مشهد

۱۳۷۹

تهران

۱۳۸۰

برگزار نشد

۱۳۸۱

تهران

۱۳۸۲

تهران (دو بار برگزار شد)

۱۳۸۲

تهران

۱۳۸۳

ساری

۱۳۸۴

بندر عباس

۱۳۸۵

برگزار نشد

۱۳۸۶

کرمانشاه

۱۳۸۷

اصفهان

۱۳۸۸

کیش

۱۳۸۹

تهران

۱۳۹۰

برگزار نشد

۱۳۹۱

تهران

۱۳۹۲

کرمانشاه

۱۳۹۳

ردیف

سنوات

اوزان

۱

۴۶-۱۳۴۵

هشت وزن

۲

۴۷-۱۳۴۸

ده وزن

۳

۴۹-۱۳۷۵

هشت وزن

۴

۱۳۷۶

نه وزن

۵

۹۳-۱۳۷۷

هشت وزن


یافتن مطالب :