جدول مقام های تیمی کرمانشاه در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور

ردیف

سال مسابقه

محل مسابقه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

۱

۱۳۲۹

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۲

۱۳۳۱

تبریز

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۳

۱۳۳۲

اصفهان

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۴

۱۳۴۱

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

۵

۱۳۴۲

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ششم

۶

۱۳۴۶

کرمانشاه

ـ

ـ

سوم

ـ

ـ

ـ

۷

۱۳۴۹

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۸

۱۳۵۱

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ششم

۹

۱۳۶۱

تهران

ـ

ـ

ـ

چهارم

ـ

ـ

۱۰

۱۳۶۳

کرمان

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۱۱

۱۳۷۶

خرم آباد

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۱۲

۱۳۷۸

سنندج

ـ

ـ

ـ

چهارم

ـ

ـ

۱۳

۱۳۷۹

اهواز

ـ

ـ

ـ

چهارم

ـ

ـ

۱۴

۱۳۸۲

قم

ـ

دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

۱۵

۱۳۸۵

مشهد

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ششم

۱۶

۱۳۸۶

بندرانزلی

ـ

دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

۱۷

۱۳۸۸

خرم آباد

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ششم

جمع

ـ

۲

۱

۳

۶

۴

تیم کرمانشاه در سال ۱۳۵۵ در شهرستان رشت توانست کاپ اخلاق مسابقات قهرمانی کشور را بدست آورد


یافتن مطالب :