جدول مدال آوران کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی کشور ۱۳۸۸ـ ۱۳۱۸

 

ردیف

نام       نام خانوادگی

سال مسابقه

محل مسابقه

اوزان

اوّل

دوّم

سوّم

۱

مرحوم محمد اسماعیلی (کندوله‌ای)

۱۳۱۹

تهران

ششم

طلا

ـ

ـ

۲

مرحوم جهانبخش نجفی

۱۳۳۱

تبریز

ششم

ـ

ـ

برنز

۳

مرحوم حاج ولی محلوجی

۱۳۳۱

تبریز

هشتم

ـ

ـ

برنز

۴

مرحوم  خامه چی

۱۳۳۲

اصفهان

سوم

ـ

ـ

برنز

۵

مرحوم رضا      جاهد

۱۳۳۲

اصفهان

پنجم

ـ

ـ

برنز

۶

مرحوم جهانبخش         نجفی

۱۳۳۲

اصفهان

ششم

ـ

نقره

ـ

۷

صادق   ایمانی

۱۳۴۱

تهران

اول

ـ

نقره

ـ

۸

مرحوم سهیل    سهیلی

۱۳۴۱

تهران

چهارم

طلا

نقره

ـ

۹

صادق   ایمانی

۱۳۴۲

تهران

اول

ـ

ـ

ـ

۱۰

احمد   کوه‌دره‌ای

۱۳۴۲

تهران

دوم

ـ

ـ

برنز

۱۱

صادق   ایمانی

۱۳۴۳

تهران

دوم

ـ

نقره

ـ

۱۲

احمد   کوه‌دره ای

۱۳۴۴

تهران

دوم

طلا

ـ

۱۳

احمد   کوه‌دره‌ای

۱۳۴۵

تبریز

دوم

طلا

ـ

۱۴

صادق   ایمانی

۱۳۴۶

کرمانشاه

اول

ـ

نقره

ـ

۱۵

احمد   کوه‌دره‌ای

۱۳۴۶

کرمانشاه

دوم

ـ

برنز

۱۶

کیومرث          محبی

۱۳۴۶

کرمانشاه

سوم

طلا

ـ

۱۷

مرحوم مرتضی   علیزاده

۱۳۴۶

کرمانشاه

هشتم

نقره

ـ

۱۸

صادق   ایمانی

۱۳۴۷

ساری

دوم

ـ

نقره

ـ

۱۹

عباس   معیریان

۱۳۴۸

تبریز

دوم

ـ

ـ

برنز

۲۰

کیومرث          محبی

۱۳۴۸

تبریز

پنجم

ـ

برنز

۲۱

صادق   ایمانی

۱۳۴۹

تهران

سوم

طلا

ـ

ـ

۲۲

کیومرث محبی

۱۳۴۹

تهران

پنجم

طلا

ـ

ـ

۲۳

حبیباله محلوجی

۱۳۴۹

تهران

هشتم

ـ

ـ

برنز

۲۴

فرامرز   امجدیان

۱۳۵۱

تهران

دوم

ـ

ـ

برنز

۲۵

مرحوم جهانشاه  قدوسی

۱۳۵۱

تهران

پنجم

ـ

ـ

برنز

۲۶

عزیز     یوسفی

۱۳۵۵

رشت

دهم

ـ

ـ

برنز

۲۷

احمد   مریخی

۱۳۵۶

تهران

چهارم

ـ

ـ

برنز

۲۸

جلال   ارجمندی

۱۳۵۹

بروجرد

نهم

ـ

ـ

برنز

۲۹

شهریار  ایمانی

۱۳۶۱

تهران

اول

ـ

ـ

برنز

ردیف

نام       نام خانوادگی

سال مسابقه

محل مسابقه

اوزان

اوّل

دوّم

سوّم

۳۰

علی     پشتکوهی

۱۳۶۱

تهران

هشتم

طلا

ـ

ـ

۳۱

ابراهیم  رحمانی

۱۳۶۳

کرمان

اول

ـ

نقره

ـ

۳۲

سعید   سیاری

۱۳۶۴

تهران

دهم

ـ

ـ

برنز

۳۳

ابراهیم  همتی

۱۳۶۵

تبریز

چهارم

ـ

ـ

برنز

۳۴

ابراهیم  همتی

۱۳۷۰

کرمانشاه

چهارم

ـ

نقره

۳۵

فریبرز   کاکاپور

۱۳۷۱

اردبیل

نهم

ـ

برنز

۳۶

ابراهیم  همتی

۱۳۷۲

بندرماهشهر

پنجم

ـ

برنز

۳۷

علیرضا  عزیزیان

۱۳۷۳

اراک

اول

ـ

برنز

۳۸

بهزاد    هاشمی

۱۳۷۶

خرم آباد

دوم

ـ

نقره

ـ

۳۹

سیروس بهرامی

۱۳۷۶

خرم آباد

چهارم

ـ

نقره

ـ

۴۰

بابک    محمودیان

۱۳۷۶

خرم آباد

نهم

ـ

نقره

ـ

۴۱

مهدی   غیبی

۱۳۷۷

سنندج

هفتم

ـ

نقره

ـ

۴۲

افشین  سودی

۱۳۷۷

سنندج

هشتم

ـ

ـ

برنز

۴۳

مهدی   غیبی

۱۳۷۸

سنندج

هفتم

طلا

ـ

ـ

۴۴

افشین  سودی

۱۳۷۸

سنندج

هشتم

ـ

ـ

برنز

۴۵

فردین   لطیفی

۱۳۷۹

اهواز

چهارم

ـ

ـ

برنز

۴۶

ابراهیم  سلیمی

۱۳۷۹

اهواز

ششم

ـ

ـ

برنز

۴۷

مهدی   غیبی

۱۳۷۹

اهواز

هفتم

ـ

نقره

ـ

۴۸

شهاب   شکری

۱۳۸۰

اصفهان

چهارم

ـ

ـ

برنز

۴۹

یاسین  بهرامی

۱۳۸۲

قم

اول

طلا

ـ

ـ

۵۰

ابراهیم  نوری

۱۳۸۲

قم

دوم

ـ

نقره

ـ

۵۱

شهاب   شکری

۱۳۸۲

قم

چهارم

ـ

ـ

برنز

۵۲

روح اله ناصری

۱۳۸۲

قم

پنجم

ـ

ـ

برنز

۵۳

شهاب   شکری

۱۳۸۳

قم

پنجم

ـ

نقره

ـ

۵۴

یاسین  بهرامی

۱۳۸۴

سنندج

اول

طلا

ـ

ـ

۵۵

یاسین  بهرامی

۱۳۸۵

مشهد

اول

طلا

ـ

ـ

۵۶

شیرزاد  بهشتی

۱۳۸۶

بندر انزلی

اول

ـ

برنز

۵۷

شهاب   شکری

۱۳۸۶

بندر انزلی

پنجم

طلا

ـ

ـ

۵۸

یزدان   قدرتی

۱۳۸۶

بندر انزلی

هفتم

ـ

ـ

برنز

۵۹

فواد     کریمی

۱۳۸۷

شیراز

سوم

ـ

نقره

ـ

۶۰

محمد   قربانی

۱۳۸۷

شیراز

ششم

طلا

ـ

ـ

ردیف

نام       نام خانوادگی

سال مسابقه

محل مسابقه

اوزان

اوّل

دوّم

سوّم

۶۱

بابک    قربانی

۱۳۸۸

خرم آباد

ششم

طلا

ـ

ـ

۶۲

محمد   قربانی

۱۳۸۸

خرم آباد

هفتم

طلا

ـ

ـ

جمع مدال

۱۶

۱۷

۲۹

 

جمع کل مدالها : ۶۲ قطعه

ردیف

سال مسابقه

محل مسابقه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

۱

۱۳۲۹

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۲

۱۳۳۱

تبریز

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۳

۱۳۳۲

اصفهان

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۴

۱۳۴۱

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

۵

۱۳۴۲

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ششم

۶

۱۳۴۶

کرمانشاه

ـ

ـ

سوم

ـ

ـ

ـ

۷

۱۳۴۹

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۸

۱۳۵۱

تهران

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ششم

۹

۱۳۶۱

تهران

ـ

ـ

ـ

چهارم

ـ

ـ

۱۰

۱۳۶۳

کرمان

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۱۱

۱۳۷۶

خرم آباد

ـ

ـ

ـ

ـ

پنجم

ـ

۱۲

۱۳۷۸

سنندج

ـ

ـ

ـ

چهارم

ـ

ـ

۱۳

۱۳۷۹

اهواز

ـ

ـ

ـ

چهارم

ـ

ـ

۱۴

۱۳۸۲

قم

ـ

دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

۱۵

۱۳۸۵

مشهد

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ششم

۱۶

۱۳۸۶

بندرانزلی

ـ

دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

۱۷

۱۳۸۸

خرم آباد

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ششم

جمع

ـ

۲

۱

۳

۶

۴

تیم کرمانشاه در سال ۱۳۵۵ در شهرستان رشت توانست کاپ اخلاق مسابقات قهرمانی کشور را بدست آورد


یافتن مطالب :