مقامهای کسب شده تیم کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور

۱۳۸۸ـ ۱۳۱۸

۱ـ اوّلین دوره مسابقات کشتی آزاد ( دو بنده ) در مهرماه ۱۳۱۸ در چمن ورزشگاه امجدیه (شیرودی) روی تشک در شش وزن برگزار گردید.

۲ـ مسابقات قهرمانی کشور فقط در سال ۱۳۲۰ بعلت جنگ جهانی دوم برگزار نگردید.

۳ـ سوّمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۲۱ برگزار شد.

۴ـ از سال ۱۳۱۸ تا آخر سال ۱۳۸۸ ( بدون احتساب سال، ۱۳۲۰) جمعاً هفتاد دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد بزرگسالان در کشور برگزار گردیده که در هفت دوره آن سالهای :

( ۱۳۶۱ـ ۱۳۳۵ـ ۱۳۲۵ـ ۱۳۲۲ـ ۱۳۲۱ـ ۱۳۱۹ـ ۱۳۱۸) امتیاز تیمی در نظر گرفته نشده و در ۶۳ دوره رتبه بندی تیم‌ها انجام گرفته و تیم کرمانشاه ۳۸ بار جزو شش تیم اول کشور قرار گرفته .

 

جدول مقامهای تیمی کرمانشاه در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور

ردیف

سال مسابقه

محل مسابقه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

۱

۱۳۲۵۴

تهران

سوم

۲

۱۳۳۱

تبریز

ششم

۳

۱۳۳۴

قزوین

پنجم

۴

۱۳۴۴

تهران

پنجم

۵

۱۳۴۶

کرمانشاه

پنجم

۶

۱۳۵۰

اصفهان

سوم

۷

۱۳۵۲

بابل

دوم

۸

۱۳۵۳

کرمانشاه

اول

۹

۱۳۵۴

همدان

سوم

۱۰

۱۳۵۶

تهران

دوم

۱۱

۱۳۵۷

ساری

سوم

۱۲

۱۳۵۸

تهران

دوم

۱۳

۱۳۵۹

بروجرد

دوم

۱۴

۱۳۶۰

یزد

سوم

۱۵

۱۳۶۲

تهران

دوم

۱۶

۱۳۶۳

سنندج

اول

۱۷

۱۳۶۴

تهران

سوم

۱۸

۱۳۶۵

تبریز

سوم

۱۹

۱۳۶۶

مشهد

دوم

۲۰

۱۳۶۷

مشهد

پنجم

۲۱

۱۳۶۸

شیراز

سوم

۲۲

۱۳۶۹

تبریز

دوم

۲۳

۱۳۷۱

اراک

چهارم

۲۴

۱۳۷۲

ساری

دوم

۲۵

۱۳۷۳

همدان

سوم

۲۶

۱۳۷۴

مشهد

سوم

۲۷

۱۳۷۵

کرمانشاه

سوم

۲۸

۱۳۷۶

کرمان

سوم

۲۹

۱۳۷۷

فریدونکنار

چهارم

۳۰

۱۳۷۸

فریدونکنار

چهارم

ردیف

سال مسابقه

محل مسابقه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

۳۱

۱۳۷۹

قزوین

چهارم

۳۲

۱۳۸۰

همدان

پنجم

۳۳

۱۳۸۱

کرمانشاه

سوم

۳۴

۱۳۸۲

تهران

پنجم

۳۵

۱۳۸۳

کرمانشاه

دوم

۳۶

۱۳۸۴

مشهد

سوم

۳۷

۱۳۸۵

کرمانشاه

دوم

۳۸

۱۳۸۸

همدان

چهارم

جمع

۲

۱۰

۱۴

۵

۶

۱

سال ۱۳۵۳ برای تشویق استانها امتیازات تیم تهران را حذف نمودند در نتیجه تیم کرمانشاه مقام اول کشور را حائز گردید.

 

منابع:

۱ـ تاریخ کشتی ایران قربان قربانزاده ۲ـ بولتن های رسمی فدراسیون کشتی ایران


یافتن مطالب :