فوتبال

دسته جمعی

سری اول عکس های فوتبال از سال ۱۳۲۶ تا سال ۱۳۴۱

سری دوم عکس های فوتبال از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۴

سری سوم عکس های فوتبال از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۴۹

سری چهارم عکس های فوتبال از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۵۱

سری پنجم عکس های فوتبال از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۲

سری ششم عکس های فوتبال از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۳

سری هفتم عکس های فوتبال از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۶

سری هشتم عکس های فوتبال از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۴

سری نهم عکس های فوتبال از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۵

سری دهم عکس های فوتبال از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۹

سری یازدهم عکس های فوتبال سال ۱۳۹۰

*******************************************

عکس های فوتبال سری جدید از سال ۱۳۲۳ تا سال ۱۳۴۸

عکس های فوتبال سری جدید از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۸۹

*******************************************

کلاس های مربی گری سری اول از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۸۹

کلاس های مربی گری سری جدید از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۰

*******************************************

رئسای هیئت های قبل از انقلاب از سال ۱۳۲۵ تا سال ۱۳۵۷


یافتن مطالب :