مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور از سال ۱۳۱۸ الی ۱۳۹۳ (کرمانشاه )

نوشته شده در خرداد ۲۸, ۱۳۹۴ – ۶:۴۷ ق.ظ | توسط modir |

از زمانیکه یک دسته ازمردم هند واروپایی که خودشان را به اسم آریایعنی نجیب واصیل می‌خواندند دریک زمان نامعلوم جماعتی ازآنها به جنوب شرقی رفتند وبه سرزمین هند واردشدند.

دسته دیگرشان به جنوب غربی آمدند ودرسرزمین‌های تصرفی خود ملتی را به نام ایران که یک دسته ازمردم هند واروپائی مشتق می‌شدند پایه گذاری نمودند ایرانیان برای حفظ حدود متصرفات خودکه مدام مورد هجوم بومیان واقوام مختلف قرارداشتند ناگزیر به دفاع بودند لذا موقعیت چنین اقتضا می‌کرد که احاد مردم ایران بخصوص نوجوانان وجوانان ازنظرجسمانی ونیرومندی وچابکی می‌بایستی به تمرینات ورزشهایی مانند کشتی، سوارکاری، تیراندازی، کمنداندازی، شنا ودویدن می‌پرداختند تا ازآمادگی‌های لازم برای جنگ وستیز وجدال با متجاوزان برخوردارباشند.

دراین تعلیمات ازآنجائیکه کشتی رشته‌ای بودکه درآن تمام اعضای بدن یک ورزشکار تقویت می‌گرد ید وفرد از توانمندی کامل بهره مند میشد لذا درتعلیم آن سعی و دقت بسزایی بعمل می‌آمد وازجایگاه والائی برخورداربود.

کشتی برگرفته ازکلمه کستی بضم اول بروزن سستی است (چون درفارسی سین بی نقطه وشین نقطه دار بهم تبدیل می‌شوند) وآن اینکه دو کس بدون به کاربردن آلات و اسباب برهم چسبند و خواهندیکدیگر را بر زمین زنند.

هرچند ما سند و نوشته ومدرکی که طرز تعلیم و یاد دادن فنون کشتی را دردوره قبل ازماد دردسترس نداریم ولی می‌توان ازچگونگی تعلیم و تربیت کشتی‌گیران را درعهد باستان به شاهنامه فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی که درنیمه دوم قرن چهارم هجری قمری به نظم درآمده استناد کرد ودرآن ازکشتی‌های رستم وسهراب، رستم واسفندیار که طرز مغلوب کردن حریفان خودرا شرح می‌دهد تا حدودی کشتی گرفتن را درعهد قدیم درک کرد.

به کشتی گرفتن نهادندسر                   گرفتند هردو دوال کمر

هم چنین سعدی در کتاب گلستان خویش که درقرن هفتم حجری قمری تالیف گردیده درباب سیرت پادشاهان میفرما ید استادی درصنعت کشتی گرفتن سر امد بود وسیصد وشصت بند فاخر

بدانستی و هر روز بنوعی از ان کشتی گرفتی الا آخر. این توجه و دیدگاه به ورزش ان زمان وتلاش تداوم دراجرای تمرینات این عملیات نشان دهنده ان است که ورزش از ابتدا درسرزمین ما وجود داشته وبازندگی ایرانیان دراموخته بود بعدها نیزبا اعتقادات مذهبی مردم عجین گشته که داستان پوریای ولی (پهلوان محمود خوارزمی) حکایت پهلوان والائی راشرح میدهد که درتمام دوران خود با یاد ونام خدا وبا قدرت وتوانا ئی نشات گرفته ازایمان به پروردگار یکتا همواره درخدمت مظلومان و محرومان جامعه بوده یا جهان پهلوان غلامرضا تختی مردی ازاده ازنسل جدید و فرزند اصیل ولایق این اب وخاک که مردم به او عشق میورزند. جوانان ورزشکار ما باید ازسرگذشت چنین پهلوانان خود بیاموزندکه منش پهلوانی را همواره حفظ کنند ضمن تقویت اندام خود به تزکیه نفس بپردازند و همیشه سعی کنند برنفس اماره غلبه کرده در خدمت مردم و مظلومان باشند . در مسابقات کشتی پهلوانی تا اواخر دوره قاجاریه وزن افراد ملاک عمل نبود و هر پهلوانی می توانست ازروی هیکل ونیروی بدنی خود همارد خویش را بشناسد وبا او به مبارزه بپردازد چون اکثر پهلوانان به صفات ائین جوانمردی و فتوت و گذشت واغماض و مهربا نی وحسن سلوک واخلاق نیکو اراسته بودند لذا همواره مورد اعتماد ووثوق مردم قرار داشتند واز احترام فوق العاده برخوردار بودند این جایگاه پهلوانی به مرتبه ای رسید چنا نچه در جشن عید نوروز پهلوانی در حضور بزرگان مملکتی و مردم برهمه حریفان خود غلبه میکرد بازو بند راکه ازیک عقیق بیضی شکل دروسط ودوعقیق دایره شکل درطرفین ان درقالب مخصوص ساخته میشد که روی عقیق وسط (نصرمن الله وفتح قریب ) در عقیق سمت راست یا( علی ) ودر طرف چپ ( ادرکنی) حکاکی شده وبرروی بند چرمی متصل میکردند و ان را بربازوی پهلوان می بستند درافت میکرد این بازوبند برای هر پهلوانی مزایای معنوی و مادی بسیار داشت

 

با ارزوی سلامتی بهروزی برای کلیه پیش کسوتان ورزش باستانی وپهلوانی   .

 

مسابقات قهرمانی کشتی ازاد کشور    سال ۱۳۱۹/ شمسی ( تهران  )

دوّمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور دربیست و هفتم مهرماه در هفت وزن بمدت شش روز در ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی) برگزارگردید.

این دوره مسابقات نسبت به دوره اوّل ازنظم و ترتیب بهتری برخوردار بود.

کلیه قهرمانان موظف شدند بنام استان خود درمسابقات شرکت نمایند.

چون دراین سال مسابقات کشتی پهلوانی به تعطیلی کشیده شده بود لذا تعداد کشتی‌گیران بیشتر و رقابت‌ها جدی‌تر گردید.

عده زیادی ازمردم بخصوص جوانان برای تماشای این مسابقات به ورزشگاه کشیده شدند.

نام‌آوران کشتی اوج گرفتند و افتخارپوشیدن تیم ملی منوط به کسب مقام درمسابقات قهرمانی کشورموکول گردید.

دراین سال در وزن ششم شادروانان حاج مصطفی طوسی از تهران و حاج یدالله محبی ازکرمانشاه کشتی نهایی رابرگزارنمودند.

مبارزه این دو تن درپانزده دقیقه قانونی به تساوی انجامید.به روایتی انتخاب نفراول به وزن کشی موکول گردید که چون وزن حاج مصطفی طوسی سبکتر بود به مقام اول رسید.

به روایتی دیگر هرمسابقه پانزده دقیقه‌ای به چهاروقت جداگانه تقسیم می‌گردد درصورتیکه هرتایم به تساوی کشیده می‌شد داوران به فردیکه درآن تایم فعالیت و تحرک کمتری داشته امتیازمنفی یک می‌دادند گویند که دراین مسابقه مرحوم طوسی یک امتیازمنفی و مرحوم محبی سه امتیاز منفی کسب می‌نمایند.

البته با توجه به مقررات کشتی مصوب سال ۱۳۱۸ باید همان امتیاز منفی یک وسه صحیح باشد وزن کشی زمانی انجام می‌گرفت که امتیازمنفی مقامهای دوم وسوم با هم مساوی باشند.

به هرجهت نتایج بشرح ذیل اعلام گردید.

۱ـ شادروان حاج مصطفی طوسی از تهران اول

۲ـ شادروان حاج یداله خان محبی از کرمانشاه دوم

بنابراین اوّلین مدال آورمسابقات کشتی دو بنده برای استان کرمانشاه روانشاد حاج یداله محبی معروف به یدی پهلوان بوده

این دلاور وکردکرمانشاهی والد گرامی آقایان محمدحسین محبی و محمدحسن محبی که خود ازقهرمانان بنام کشور و جهان هستندمی‌باشد.

سال ۱۳۲۴ ( تهران )

ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور درهفت وزن به مدت سه روز درتهران برگزارگردید ونتایج به شرح ذیل اعلام گردید.

۱ـ دروزن پنجم مرحوم احمد پندده معروف به پهلوان احمدمهرکن ازکرمانشاه مقام سوم

۲ـ در وزن هفتم مرحوم حاج یداله محبی معروف به یدی پهلوان ازکرمانشاه مقام دوم

۳ـ دروزن هفتم مرحوم محمد اسماعیلی معروف به محمدآقا کندوله‌ای ازکرمانشاه مقام سوم

در وزن هفتم کرمانشاه دوشرکت کننده داشته

درجمع امتیازات تیم کرمانشاه برای اولین بار مقام سومی تیمی کشور را کسب نمود.

سال ۱۳۲۹ ( تهران )

یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور از روز جمعه هفتم مهرماه آغاز و روزچهارشنبه ۱۲ مهرماه خاتمه یافت این دوره مسابقات درهشت وزن برگزارگرذیذ.

دروزن چهارم فینال مسابقه بین مرحوم مهندس توفیق جهانبخت و سرهنگ دکترمحمدآهنچی انجام گرفت که یکی از کشتی‌های پرافت وخیز وهیجان انگیز این دوره مسابقات بود و تماشاچیان زیادی را به ورزشگاه کشانده بود.

درخاتمه نتیجه ذیل حاصل گردید.

۱ـ مرحوم مهندس توفیق جهانبخت ازتهران مقام اول

۲ـ سرهنگ دکتر محمدآهنچی ازکرمانشاه مقام دوم

سال ۱۳۴۱ ( تهران )

بیست وسومین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشوردرتیرماه درتهران برگزار شد. اعضای تیم ملی پس ازپیروزی درمسابقات جهانی تولید و آمریکا به استراحت پرداخته ودرقهرمانی کشورشرکت نداشتند این دوره مسابقات نیز درهشت وزن برگزارگردید ونتایج ذیل حاصل گردید.

۱ـ دروزن اول آقای صادق ایمانی ازکرمانشاه مقام دوم

۲ـ دروزن چهارم زنده یاد سهیل سهیلی ازکرمانشاه مقام سوم

سال ۱۳۴۳ ( تهران )

بیست وپنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور دربیست وچهارم تیرماه درهشت وزن درتهران برگزار گردید دراین دوره یازده استان وچهارفرمانداری کل شرکت داشتند ازحوادث مهم این دوره ضعف داوریها بود چنانچه کشتی بین سیف‌پور ازتهران و شهسواری ازتبریز با اعتراض شدیدآذریها مواجه شد همچنین مسابقه بین گلزار ازاصفهان و رضائی ازخوزستان مربی اصفهان به نحوه قضاوت اعتراض داشت وبرنده شدن رضائی را قبول نداشت.

دراین مسابقات کرمانشاه فقط یک مدال آورداشت.

۱ـ در وزن ششم شادروان سهیل سهیلی ازکرمانشاه مقام سوم راکسب نمود.

درنتیجه تهران با ۳۸ امتیاز و خوزستان با ۱۹ امتیاز اول و دوم شدند ومازندران با ۱۹ امتیاز سوم شد.


سال ۱۳۴۴ تهران

بیست وششمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور با حضوریکصدو نه قهرمان درهشت وزن ازسوم شهریور ماه درتهران آغازگردید دراین دوره قهرمانان تیم ملی حضورنداشتند.

۱ـ در وزن دوم آقای احمدکوه دره‌ای مقام سوم.

۲ـ دروزن سوم آقای علی اصغر خوشخو( معروف به خان داش ) مقام سوم

درجمع امتیازات تیم کرمانشاه با ۱۴ امتیاز مقام پنجم کشور را حائز گردید.

سال ۱۳۴۶ کرمانشاه [۱]

بیست وهشتمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشوربرای اولین بار در نیمه دوم مردادماه آغازگردید متأسفانه دراین دوره تیم‌های صاحب نام اصفهان وفارس درمسابقات شرکت نداشتند و مدال آورکرمانشاهی یک نفربود.

۱ـ دروزن ششم مرحوم سهیل، سهیلی مقام دوم را کسب نمود.

سال ۱۳۴۷ ساری[۲]

بیست و نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد کشور با شرکت یکصد وسه کشتی‌گیر درهشت وزن بعدازظهر بیست وپنجم خرداد ماه درسالن ورزشی شهرستان ساری آغاز و ازحوادث قابل ذکر دراین مسابقات حضور مجید عقیلی تنها قهرمان مازندرانی که دور از تیم خود جزو تیم تهران شرکت کرده بود با انتقادشدید تماشاگران مواجه شد وهروقت روی تشک آمد با اعتراض شدید هم شهریان خود مواجه گردید .

۱ـ در وزن دوم آقای احمد کوه دره‌ای با کسب مقام سوم تنها مدال آورکرمانشاهی بود.


سال ۱۳۵۰ ( اصفهان )

سی ودوّمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در بیست وسوم تیرماه دراصفهان گشایش یافت. ازرویدهای مهم این سال قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی بود که در دوم تیرماه هزاروسیصد وپنجاه به تصویب مجلس سنا و شورای ملی رسید و رئیس سازمان تربیت بدنی به سمت معاونت نخست‌وزیر منصوب شد و از اول مهرماه شوراهای ورزشی استانها منحل و ادارات کل تربیت بدنی جایگزین این شوراها گردید و فدراسیونها و هیئت‌های ورزشی شهرستانها از اقتدار بهتری برخوردارگردیدند.

مسابقات در مدت سه روز در ده وزن برگزارگردید و نتایج بشرح ذیل اعلام گردید.

۱ـ دروزن چهارم آقای محمود خاوران     از کرمانشاه      مقام اوّل

۲ـ در وزن پنجم آقای محمد هیچی       از کرمانشاه       مقام سوم

۳ـ در وزن نهم مرحوم سهیل سهیلی      ازکرمانشاه        مقام اول

۴ـ در وزن دهم مرحوم مرتضی علیزاده   ازکرمانشاه        مقام سوم

دراین مسابقات تیم کرمانشاه با ۵/۲۶ امتیاز مقام سوم کشور را کسب نمود.

و تیم تهران با ۵/۴۸ استان مرکزی با ۵/۲۹ امتیاز مقامهای اول و دوم را حائز شدند.

سال ۱۳۵۱ ( تهران ) [۳]

سی وسومین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور از پانزدهم تیرماه بمدت سه روز در ده وزن درتهران برگزار گردید دراین دوره یکصدو شصت وپنج تن کشتی‌گیر شرکت داشتند.

از رویدادهای مهم این دوره شرکت آقای بیژن زرافشانی که سال گذشته مقام ششم کشوری را کسب نموده بود دراین سال با یک جهش سریع و توانمند با گرفتن کشتی‌های زیبا چنان چهره موفقی را به نمایش گذاشت که درتمام مسابقات خود ازطرف کلیه تماشاچیان شدیداً مورد تشویق قرارمی‌رفت. بطوریکه نظر دست اندرکاران و صاحب نظران کشتی را بسوی خود جلب نموده بود درخاتمه نتایج ذیل حاصل گردید.

۱ـ در وزن دوم آقای ارسلان ارجون       ازکرمانشاه        مقام سوم

۲ـ دروزن چهارم آقای احمد کوه‌دره‌ای    ازکرمانشاه        مقام سوم

۳ـ در وزن ششم آقای بیژن زرافشانی     ازکرمانشاه        مقام اول

سال ۱۳۵۲ بابل

سی وچهارمین دوره مسابقات با شرکت یکصدو هشتادوهشت کشتی‌گیر در ده وزن در سالن ورزشی بابل آغاز و روز جمعه چهاردهم اردیبهشت ماه پایان یافت.

۱ـ در وزن دوم ارسلان ارجون              ازکرمانشاه        مقام سوم

۲ـ دروزن چهارم آقای احمد کوه دره‌ای   ازکرمانشاه        مقام دوم

۳ـ در وزن دهم مرحوم مرتضی علیزاده   ازکرمانشاه        مقام سوم

دراین دوره مسابقات برای تشویق سایراستانها امتیازات دو تیم تهران و مرکزی محسوب نگردید. درنتیجه تیم مازندران با ۲۳ امتیاز اول و تیم کرمانشاه با کسب ۲۱ امتیاز دوم شناخته شدند .

سال ۱۳۵۳ کرمانشاه

سی وپنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشوربا شرکت ۱۱۹ کشتی گیر در ده وزن از ۵ اردیبهشت ماه درکرمانشاه آغاز شد استقبال مردم کشتی دوست بحدی زیاد بود که سالن کوچک تختی جوابگوی آن نبود متأسفانه در سه روز مسابقات عده زیادی در پشت دربهای بسته ماندند و سرانجام نتایج ذیل برای کشتی‌گیران کرمانشاهی بدست آمد.

۱ـ دروزن سوم مرحوم لطف‌اله نسب       ازکرمانشاه        مقام دوم

۲ـ دروزن پنجم آقای محمد هیچی        ازکرمانشاه        مقام اول

۳ـ دروزن هفتم آقای بیژن زرافشانی       ازکرمانشاه        مقام اول

۴ـ دروزن دهم مرحوم مرتضی علیزاده    ازکرمانشاه        مقام اول

درنتیجه تیم تهران مقام اول و تیم کرمانشاه با کسب ۳۰ امتیاز وبرتری مدال مقام دوم کشور را کسب نمود.

سال ۱۳۵۴ همدان

سی وشمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور سوم تیرماه درسالن نوساز همدان آغاز شد از آنجائیکه برای اولین بار بود مسابقات قهرمانی درهمدان برگزار میگردید مردم چنان استقبالی ازاین مسابقات بعمل آوردند که سالن دوهزارنفری جوابگوی این همه شورواشتیاق نبود. ضمن آنکه تیم جوانان ایالت اوهایو آمریکا دراین مسابقات حضورداشت درنهایت نتایج زیر حاصل گردید.

۱ـ دروزن چهارم آقای اسفندیار زرافشانی                     ازکرمانشاه        مقام سوم

۲ـ در وزن هفتم آقای بیژن زرافشانی                ازکرمانشاه        مقام اول

۳ـ در وزن هشتم آقای علیرضا جواهری             ازکرمانشاه        مقام دوم

درنتیجه کرمانشاه با کسب ۲۴ امتیاز مقام سوم کشور را حائزگردید.

تیم تهران با ۳۲ و استان مرکزی با ۲۵ امتیاز مقامهای اول و دوم را کسب نمودند.

سال ۱۳۵۶ تهران

سی وهشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور  روز پنجشنبه دهم شهریور ماه با شرکت یکصدوشصت وهفت نفر در تالار تنیس مجموعه ورزشی آزادی افتتاح گردید. تیم‌های اصفهان و ارومیه دراین مسابقات حضور نداشتند ولی ازآنجائیکه مسابقات جهانی لوزان در سوئیس نزدیک بود فدراسیون کشتی اعلام نموده بودکه مسابقه قهرمانی کشور به منزله انتخاب نفرات تیم ملی خواهدبود. لذا کیفیت این مسابقات بسیاربالا بود درخاتمه نفرات کرمانشاه مقامهای ذیل را کسب نمودند.

۱ـ وزن چهارم آقای اسفندیار زرافشانی              ازکرمانشاه        مقام سوم

۲ـ در وزن ششم آقای محمدحسین محبی         ازکرمانشاه        مقام اول

۳ـ در وزن هفتم آقای بیژن زرافشانی                ازکرمانشاه        مقام اول

۴ـ در وزن هشتم آقای ابوالقاسم نقی زاده                    ازکرمانشاه        مقام دوم

دراین مسابقات دلاوران کرمانشاهی با کسب سی وسه امتیاز به نیابت قهرمانی دست یافتند. ومسابقات در ده وزن انجام گرفت.

سال ۱۳۵۷ ساری

سی ونهمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور در چهاردهم تیرماه باشرکت یکصد وهشتاد کشتی‌گیر در شهرستان ساری افتتاح گردید پس از سه روز مبارزه و انجام سیصد وپانزده کشتی نتایج زیر حاصل شد این دوره مسابقات نیز در ده وزن برگزارگردید.

۱ـ در وزن پنجم آقای علیرضا گرشابی    ازکرمانشاه        مقام سوم

۲ـ دروزن ششم آقای محمدحسین محبی          ازکرمانشاه        مقام دوم

۳ـ در وزن هفتم آقای علیرضا جواهری    ازکرمانشاه        مقام اول

۴ـ در وزن هشتم آقای محمدحسن محبی         ازکرمانشاه        مقام اول

نتیجه تیمی تهران به مقام اول رسید دلاوران خراسانی با بیست وهشت امتیاز دوم و شیرمردان کرمانشاهی با بیست وهفت امتیازمقام سوم را کسب نمودند .

سال ۱۳۵۸ تهران

چهلمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور روز بیست وسوم شهریورماه در تالار مرحوم منوچهر مهران در امجدیه تهران آغاز شد دلاوران مازندرانی و کرمانشاهی با تمام نیرو وارد میدان مسابقات شده بودند و رقابت تماشایی آنها برگرمی مسابقات افزوده بود درپایان این نتایج بدست آمد

۱ـ وزن پنجم آقای مظفر خسروی         ازکرمانشاه        مقام سوم

۲ـ وزن ششم آقای محمدحسین محبی   ازکرمانشاه        مقام اول

۳ـ وزن هفتم آقای علیرضا جواهری       ازکرمانشاه        مقام اول

۴ـ وزن هشتم آقای محمدحسن محبی   ازکرمانشاه        مقام اول

۵ـ وزن نهم آقای بیژن زرافشانی            ازکرمانشاه        مقام اول

دراین مسابقات تیم مازندران مقام اول و تیم کرمانشاه با سی و سه امتیاز به نیابت قهرمانی رسید . مسابقه در ده وزن انجام گرفت.

سال ۱۳۵۹ بروجرد

چهل ویکمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور از روز چهارشنبه نوزدهم شهریورماه باشرکت یکصدوهشتادونه کشتی‌گیر درسالن سرپوشیده بروجرد گشایش یافت.

ازوقایع مهمی که برای تیم کرمانشاه وجودآمد آقایان اسفندیار زرافشانی و علیرضا جواهری با اولین شکست ازمسابقات کناررفتند مسابقات در ده وزن انجام گرفت وکشتی‌گیران کرمانشاه مقامهای ذیل راکسب نمودند.

۱ـ وزن اول اردشیر ایوانی                   ازکرمانشاه        مقام اول

۲ـ وزن چهارم یزدان فرزائی       ازکرمانشاه        مقام سوم

۳ـ وزن ششم محمدحسین محبی ازکرمانشاه      مقام اول

۴ـ وزن هشتم محمدحسن محبی         ازکرمانشاه        مقام اول

۵ـ وزن نهم جلال مشعشعی      ازکرمانشاه        مقام دوم

دراین مسابقات هردو تیم تهران و مازندران با سی وسه امتیازکسب نمودند که به مقام اول رسیدند وتیم کرمانشاه با بیست وهشت امتیاز مقام دوم را کسب نمود.

سال ۱۳۶۰ یزد

چهل ودومین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور دربیست ویکم مردادماه با حضور دویست و دو کشتی‌گیر درشهرستان یزد آغازگردید ازآنجائیکه اعلام شده بود مسابقات قهرمانی کشوربه منزله انتخابی تیم ملی جهت اعزام به یوگسلاوی خواهدبود لذا تمام نام‌آوران کشتی کشور دراین مسابقات شرکت کرده بودند که پس ازسه روز نتایج ذیل حاصل گردید.

۱ـ وزن سوم آقای رضا بلوردی              ازکرمانشاه        مقام دوم

۲ـ وزن ششم آقای محمدحسین محبی   ازکرمانشاه        مقام اول

۳ـ وزن هفتم آقای علی جواهری           ازکرمانشاه        مقام دوم

۴ـ وزن هشتم آقای محمدحسن محبی   ازکرمانشاه        مقام اول

نتیجه تیمی: مازندران با چهل امتیاز اول ـ تهران با سی وپنج امتیاز دوم ـ تیم کرمانشاه با کسب بیست وچهارامتیاز مقام سوم را کسب نمودند.

این دوره مسابقات هم در ده وزن انجام گرفت.

سال ۱۳۶۱ تهران

چهل وسومین دوره مسابقات کشتی آزادکشور درنیمه اول اردیبهشت ماه با رویدادهای متعددی با شرکت دویست وهفتاد ودو کشتی‌گیر درتهران آغازگردید.

فدراسیون طی بخشنامه اعلام نموده بود این مسابقات جنبه مسابقات انتخابی خواهد داشت لذا حضور تمام قهرمانان دراین مسابقه برای انتخاب تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی کانادا و آسیائی دهلی الزامی است ودیگر مسابقات انتخابی نخواهیم داشت.

ولی چهره‌های صاحب نامی چون محمدحسین محبی ، محمدحسن محبی ، علی جواهری، سوخته سرائی، عفت دار، کاظم غلامی، غایب بودند و عدم حضور گروهی دیگر از ملی‌پوشان برکیفیت مسابقات تاثیرمنفی بسیاری گذاشته بود و رقابت‌های همیشگی مشاهده نمی‌شد.

لذا با توجه به تراکم مسابقات ظاهراً مسابقات انتخابی به نام مسابقات قهرمانی کشور تلقی شدولی ازآنجائیکه تهران با سه تیم و مازندران و کرمانشاه هرکدام با دو تیم درمسابقات حضور داشتند و اکثر کشتی‌گیران صاحب نام نیز شرکت نداشتند بنابراین رده بندی تیمی انجام نگرفت ومسابقات انتخابی تیم ملی نیزبه بعد موکول گردید. نتایج بدست آمده بشرح ذیل اعلام شد.

۱ـ وزن سوم آقای رضا بلوردی              ازکرمانشاه        مقام اول

۲ـ وزن پنجم آقای الله مراد زرینی                   ازکرمانشاه        مقام دوم

۳ـ وزن ششم آقای رسول داودنوری       ازکرمانشاه        مقام دوم

۴ـ وزن هشتم آقای جلال مشعشعی      ازکرمانشاه        مقام اول

چون دراین مسابقات تهران با ۳ تیم و مازندران و کرمانشاه با دو تیم درمسابقات شرکت داشتند لذا امتیاز تیمی برای رده بندی انجام نگرفت.

سال ۱۳۶۲ تهران

چهل وچهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد سیزدهم دیماه با شرکت دویست وسی ونه کشتی‌گیر درتهران برگزار گردید این مسابقات در سالن دوازده هزارنفری ورزشگاه آزادی به عنوان بزرگداشت جهان پهلوان تختی نامگذاری گردید این رقابت‌ها چهار روز بطول انجامید.

ونتایج ذیل را کرمانشاهیان کسب نمودند مسابقه در ده وزن انجام گرفت.

۱ـ وزن چهارم آقای کامران کرمیان        ازکرمانشاه        مقام سوم

۲ـ وزن هفتم آقای محمد حسین محبی  ازکرمانشاه        مقام اول

۳ـ وزن هشتم آقای محمدحسن محبی   ازکرمانشاه        مقام اول

۴ـ وزن نهم آقای جلال مشعشعی                   ازکرمانشاه        مقام اول

دراین مسابقات امتیاز تهران بحساب نیامد درنتیجه تیم مازندران با سی ویک امتیاز اول و دلاوران کرمانشاهی با بیست وشش امتیاز مقام دوم کشور را کسب نمودند .

سال ۱۳۶۳ سنندج

چهل وپنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی‌آزاد کشور هفدهم مرداد ماه درسالن آزادی شهرستان سنندج افتتاح گردید رقابت اصلی بین سه تیم تهران ـ مازندران و کرمانشاه برحساسیت وزیبایی رقابتها افزوده بود که پس ازچهار روز رقابت نتایج بدست آمده توسط شیرمردان کرمانشاهی به شرح ذیل اعلام گردید.

۱ـ وزن دوم آقای شهریار ایمانی           از کرمانشاه       مقام دوم

۲ـ وزن پنجم آقای فرامرز چقامیرزایی     از کرمانشاه       مقام اول

۳ـ وزن ششم آقای الله مراد زرینی                   از کرمانشاه       مقام دوم

۴ـ وزن هفتم آقای محمدحسین محبی   از کرمانشاه       مقام اول

۵ـ وزن هشتم آقای محمدحسن محبی   از کرمانشاه       مقام اول

۶ـ وزن نهم آقای جلال مشعشعی          از کرمانشاه       مقام اول

۷ـ وزن دهم آقای ابوالقاسم نقی‌زاده       از کرمانشاه       مقام دوم

درنتیجه تیم کرمانشاه با کسب چهارمدال طلا وسه مدال نقره برای اولین بار به مقام اولی کشور رسید و تیمهای مازندران و تهران دوم وسوم شدند.

سال ۱۳۶۴ تهران

چهل وششمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی  آزاد کشور روز شانزدهم مردادماه باشرکت دویست و دوازده کشتی‌گیر درتهران افتتاح گردید و تهران بعنوان میزبان با دو تیم درمسابقات شرکت داشت .بازهم رقابت بین سه استان تهران، مازندران و کرمانشاه کماکان حرف اول را میزدند این مسابقات سه روز بطول انجامید و نتایج کسب شده توسط کشتی‌گیران کرمانشاه به شرح ذیل اعلام گردید و مسابقات در ده وزن انجام گرفت .

۱ـ وزن ششم آقای الله مراد زرینی                   از کرمانشاه       مقام اول

۲ـ وزن هفتم آقای محمدحسین محبی   از کرمانشاه       مقام اول

۳ـ وزن هشتم آقای محمدحسن محبی   از کرمانشاه       مقام اول

درنتایج تیمی مازندران اول ـ تهران دوم و کرمانشاه مقام سوم را کسب نمودند .

سال ۱۳۶۵ تبریز

چهل وهفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور با شرکت دویست وشش کشتی‌گیر در ده دوم تیرماه درشهرستان تبریز آغازشد و پس از سه روز کشتی‌های سخت در ده وزن نتایج ذیل برای تیم کرمانشاه حاصل گردید.

۱ـ وزن اول محمدرضا چایچی              از کرمانشاه       مقام دوم

۲ـ وزن پنجم آقای اسفندیار غلامی        از کرمانشاه       مقام سوم

۳ـ وزن ششم آقای الله مراد زرینی                   از کرمانشاه       مقام اول

۴ـ وزن هفتم آقای محمدحسین محبی   از کرمانشاه       مقام اول

۵ـ وزن هشتم آقای محمدحسن محبی   از کرمانشاه       مقام اول

رقابت کشتی‌گیران تهران ، مازندران و کرمانشاه دراین مسابقات بحدی بود تا آخرین مسابقه معلوم نبود کدام تیم مقام اول را کسب خواهد نمود درپایان مسابقات تهران با هفتاد امتیاز ، مازندران با شصت ونه امتیاز و کرمانشاه با شصت وهشت امتیاز مقامهای اول تا سوم را حائز گردیدند

سال ۱۳۶۶ مشهد

چهل وهشتمین دوره مسابقات قهرمانی کششتی آزادکشور روز بیست و ششم خرداد با شرکت دویست و هفده کشتی‌گیر در ده وزن در سالن مهران مشهد افتتاح شد دراین مسابقات نام‌آور ان کشتی‌ کرمانشاه برادران محبی حضورنداشتند.

پس از سه روز مسابقه کرمانشاهیان مقامهای ذیل را کسب نمودند.

۱ـ وزن اول آقای محمدرضا چایچی                  از کرمانشاه       مقام دوم

۲ـ وزن سوم آقای بهروز رشیدی                     از کرمانشاه       مقام دوم

۳ـ وزن چهارم آقای هوشنگ بختیاری               از کرمانشاه       مقام سوم

۴ـ وزن هفتم آقای الله مراد زرینی                             از کرمانشاه       مقام اول

۵ـ وزن هشتم آقای یوسف نوری                     از کرمانشاه       مقام دوم

۶ـ وزن نهم آقای جعفرخدایی                        از کرمانشاه       مقام سوم

درنتیجه تیم مازندران با اقتدار کامل مقام اول را تصاحب کرد و تیم کرمانشاه با هفتاد ودو امتیاز و تهران با هفتادویک امتیاز دوم وسوم شدند.

سال ۱۳۶۷ مشهد

چهل ونهمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور دراین سال نیز درمشهد برگزارگردید به مناسبت نزدیکی المپیک سئول وعنوان گزینش تیم ملی برحساسیت مسابقات افزوده بود که پس از اتمام مسابقات نتایج ذیل حاصل گردید .

۱ـ وزن اول آقای مجتبی حسینی                    از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن نهم آقای جعفرخدایی              از کرمانشاه       مقام سوم

۳ـ وزن دهم آقای سلیمان الهیاری         از کرمانشاه       مقام دوم

دراین مسابقات تهران و مازندران وخراسان مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند و تیم کرمانشاه با هیجده امتیاز به مقام پنجم رسید .

سال ۱۳۶۸ شیراز

پنجاهمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور در دوازدهم دیماه با شرکت دویست و بیست وسه کشتی‌گیر در سالن شهید دستغیب در ده وزن برگزارگردید وپس از سه روز مبارزه نتایج ذیل نصیب کشتی‌گیران کرمانشاهی گردید.

۱ـ وزن ششم آقای حجت رحمت آبادی           از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن هشتم آقای یوسف نوری                     از کرمانشاه       مقام سوم

۳ـ وزن نهم آقای محمدجعفرخدایی                 از کرمانشاه       مقام اول

۴ـ وزن دهم آقای سلیمان اللهیاری                  از کرمانشاه       مقام اول

دراین مسابقات آقای سلیمان اللهیاری قهرمان فوق سنگین به عنوان قهرمان قهرمانان انتخاب گردید و افتخار بزرگی را برای خود ومردم کرمانشاه به ارمغان آورد.

نتیجه تیمی هم مازندران ـ تهران و کرمانشاه مقامهای اول تا سوم را حائز گردیدند.

۱۳۶۹ تبریز

پنجاه ویکمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور چهاردهم آذرماه با شرکت دویست وبیست وشش کشتی‌گیر از ۲۴ استان درسالن سرپوشیده شهید اقدامی شهرستان تبریز آغاز وپس از سه روز مبارزه در ده روز نتایج زیر بدست آمد.

۱ـ وزن اول آقای مجتبی حسینی                    از کرمانشاه       مقام اول

۲ـ وزن چهارم آقای تیمور مرادی           از کرمانشاه       مقام دوم

۳ـ وزن پنجم آقای علیرضا کهریزی        از کرمانشاه       مقام سوم

۴ـ وزن هشتم آقای اردشیر بلند اقبال     از کرمانشاه       مقام دوم

۵ـ وزن نهم آقای یوسف نوری              از کرمانشاه       مقام دوم

۶ـ وزن دهم آقای سلیمان اللهیاری        ازکرمانشاه        مقام سوم

نتیجه تیمی تهران اول و تیم کرمانشاه با سی و دو امتیاز به نیابت قهرمانی رسید و تیم مازندران با بیست وهفت امتیاز مقام سوم را کسب نمود.

سال ۱۳۷۰ کرمانشاه

پنجاه و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور در سالن سرپوشیده شهید بهشتی با شرکت دویست وده کشتی‌گیرآغازگردید. اعضای تیم ملی اعزامی به وارنای بلغارستان دراین مسابقات حضورنداشتند مسابقات با روش یک حذفی انجام شد و غیبت بزرگان کشتی کرمانشاه باعث تأسف مردم شهر شده بود و این سؤال در اذهان علاقمندان به کشتی بوجودآمده بود که چرا مسئولین با اطلاع از چگونگی وضعیت تیم برگزاری این مسابقات را درکرمانشاه تقبل نموده بودند . مسابقات در ده وزن انجام و پس از سه روز نتایج ذیل برای تیم کرمانشاه حاصل گردید .

۱ـ وزن هفتم آقای رضا نجفیان             از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن دهم آقای یوسف نوری             از کرمانشاه       مقام سوم

نتایج تیمی تهران، مازندران و همدان مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند و تیم کرمانشاه نتوانست حداقل جزو شش تیم قرارگیرد.

سال ۱۳۷۱ اراک

پنجاه وسومین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور در هفدهم مهرماه با شرکت دویست وشانزده نفر در سالن سرپوشیده دوهزارنفری اراک افتتاح گردید دراین دوره مسابقات از اعضای تیم ملی اعزامی به المپیک بارسلون تنها نادر رحمتی و علی اکبرنژاد شرکت داشتند بقیه اعضای تیم ملی غایب بودند پس از سه روز مسابقه نتایج ذیل بدست آمد.

۱ـ وزن اول آقای مجتبی حسینی                    از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن هشتم آقای کورش کهریزی       از کرمانشاه       مقام دوم

۳ـ وزن دهم آقای یوسف نوری             از کرمانشاه       مقام دوم

درنتیجه تهران، مازندران و خراسان مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند و تیم کرمانشاه توانست با بیست وسه امتیاز به مقام چهارم اکتفا نماید.

سال ۱۳۷۲ ساری

پنجاه و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور با شرکت دویست و دوازده کشتی‌گیر در ده وزن از بامداد بیست و دوم مهرماه در سالن شادروان رسول حسینی درشهرستان ساری برگزار گردید این مسابقات بعلت عدم حضور ملی پوشان و دیگر قهرمانان صاحب نام از کیفیت مطلوبی برخوردارنبود. این مسابقات طبق مقررات جدید انجام گرفت و نتایج بدست آمده برای کشتی‌گیران کرمانشاهی به شرح ذیل اعلام شد.

۱ـ وزن اول آقای مجتبی حسینی                    از کرمانشاه       مقام اول

۲ـ وزن دوم آقای محمدرضا چایچی       از کرمانشاه       مقام اول

۳ـ وزن سوم آقای شهرام محمدی                   از کرمانشاه       مقام سوم

۴ـ وزن چهارم آقای تیمورمیرزایی                   از کرمانشاه       مقام دوم

۵ـ وزن هشتم آقای کورش کهریزی       از کرمانشاه       مقام دوم

نتیجه تیمی : مازندران اول ، کرمانشاه دوم و خراسان مقام سوم را کسب نمودند.

سال ۱۳۷۳ همدان

پنجاه و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزادکشور با شرکت دویست و سی کشتی‌گیر از پانزدهم تیرماه درشهرستان همدان آغازگردید دراین مسابقات حضورجوانان جویای نام که با شجاعت و دلاوری قهرمانان صاحب نام کشور را به زانو درآوردند و محمد طلائی ستاره این رقابتها بود. که پس از مبارزات قهرمانان با یکدیگر نتایج ذیل اعلام گردید.

۱ـ وزن اول آقای بهزاد وروائی              از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن چهارم آقای تیمورمرادی           از کرمانشاه       مقام سوم

۳ـ وزن هشتم آقای کورش کهریزی       از کرمانشاه       مقام دوم

۴ـ وزن دهم نادر قنبری                     از کرمانشاه       مقام اول

درپایان تیم مازندران مقام اول تیم خراسان مقام دوم و تیم کرمانشاه با نیم امتیاز اختلاف با خراسان به مقام سّوم کشور رسیدند از حوادث مهم این مسابقات شکست منصور عابدیان قهرمان آسیا درمقابل دلاورکرمانشاهی نادرقنبری بود.

سال ۱۳۷۴ مشهد

پنجاه وششمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد بزرگسالان کشور با شرکت دویست وپنج کشتی‌گیر طی روزهای بیست و نهم تا سی و یکم شهریورماه درسالن تازه تأسیس شهید بهشتی مشهد در ده وزن برگزارگردید . باردیگر اعضاء تیم ملی وکشتی‌گیران مطرح علاقه به حضور درمسابقات نشان ندادند و مسابقات ازکیفیت مطلوبی برخوردارنبود درخاتمه نتایج ذیل بدست آمد.

۱ـ وزن دوم آقای مجتبی حسینی                   از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن سوم آقای محمدعلی گنجابی                از کرمانشاه       مقام اول

۳ـ وزن چهارم آقای تیمور مرادی                     از کرمانشاه       مقام سوم

۴ـ وزن نهم آقای مرتضی رازی کماسی              از کرمانشاه       مقام اول

۵ـ وزن دهم آقای نادرقنبری                          از کرمانشاه       مقام دوم

تیم مازندران با ۶۴ امتیاز اول کرمانشاه با ۵۹ امتیاز دوم و خراسان با ۵۳ امتیاز مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.


سال ۱۳۷۵ /  کرمانشاه

پنجاه و هفتمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور با شرکت یکصدو هشتاد ونه کشتی‌گیر در ده وزن از روز سه شنبه اول آذرماه درسالن شش هزارنفری حضرت امام خمینی بمدت سه روز برگزارگردید نتایج ذیل برای تیم کرمانشاه حاصل گردید .

۱ـ وزن دوم آقای محمدرضا چایچی       از کرمانشاه       مقام اول

۲ـ وزن سوم آقای محمدعلی گنجابی      از کرمانشاه       مقام اول

۳ـ وزن هفتم آقای فریدون قنبری                   از کرمانشاه       مقام اول

۴ـ وزن هشتم آقای کورش کهریزی       از کرمانشاه       مقام دوم

۵ـ وزن نهم آقای مرتضی رازی کماسی    از کرمانشاه       مقام اول

۶ـ وزن دهم آقای نادرقنبری                از کرمانشاه       مقام اول

درنتیجه تیم تهران بدون کسب مدال طلا با هفتاد ودو امتیاز اول تیم مازندران دوم و دلاوران کرمانشاهی با کسب پنج مدال طلا و یک نقره با هفتاد وچهار امتیاز سوم شدند

سال ۱۳۷۶ کرمان

پنجاه و هشتمین دوره مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان کشور با حضور بیست وچهار تیم از بیست وششم شهریور ماه با شرکت یکصد و نودوسه کشتی‌گیر در سالن فجرکرمان آغازگردید که پس از اتمام مسابقات نتایج بشرح ذیل اعلام گردید .

۱ـ وزن دوم آقای مجتبی حسینی                   از کرمانشاه       مقام اول

۲ـ وزن سوم آقای محمدعلی گنجابی      از کرمانشاه       مقام اول

۳ـ وزن هشتم آقای کورش کهریزی       از کرمانشاه       مقام سوم

با وجود آنکه دراین سال فدراسیون جهانی ( فیلا) مسابقات جهانی را درهشت وزن برگزار نموده بود علیرغم آن کشورهای آسیایی با اضافه کردن وزن پنجاه کیلویی توافق کرده و مسابقات خود را درنه وزن برگزار نمودند.

دراین دوره تیم مازندران اول تیم تهران دوم و تیم کرمانشاه با پنجاه امتیاز مقا سوم را کسب نمودند.

سال ۱۳۷۷ ( فریدون کنار )

پنجاه ونهمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور دربیست وهشتم آبانماه با شرکت چهارده تیم از استا نهای کشور در سالن سرپوشیده فریدونکنار برگزارگردید که متاسفانه نسبت به سالهای قبل تعداد تیمهای شرکت کننده بسیار تقلیل یافته بود و گروهی ازکشتی گیران سرشناس کرمانشاهی نیز دراین دوره ازمسابقات غایب بودند.و این مسابقات در نه وزن انجام گرفت.

درخاتمه نتایج مسابقه به این شرح گزارش گردید.

۱ـ وزن سوم آقای مرتضی حسینی        از کرمانشاه       مقام دوم

۲ـ وزن پنجم آقای سهراب حاتمی         ازکرمانشاه        مقام دوم

۳ـ وزن هشتم آقای کامران امیری                   از کرمانشاه       مقام سوم

تیم کرمانشاه با پنجاه ویک امتیاز مقام چهارم کشور را حائز گردید.

سال ۱۳۷۸ فریدونکنار

شصتمین دوره مسابقات کشتی قهرمانی کشور دوّمین بار در بیست وهشتم آبانماه در سالن ورزشی شهرفریدونکنار آغازگردید دراین مسابقات یکصد و نود وچهارکشتی گیردرترکیب بیست ونه تیم بمدت سه روز درسالن ورزشی فریدونکنار برگزار شد. دراین مسابقات تعدادی ازکشتی‌گیران ملی پوش حضور نداشتند. مسابقات در نه وزن انجام گرفت.

پس ازخاتمه مسابقات قهرمانان کرمانشاهی مقامهای ذیل را کسب نمودند.

۱ـ وزن دوم آقای فرزاد وروائی              از کرمانشاه       مقام دوم

۲ـ وزن پنجم آقای تیمورمرادی            از کرمانشاه       مقام سوم

۳ـ وزن ششم آقای سعید حاج علیائی     از کرمانشاه       مقام سوم

دراین مسابقات کرمانشاه با کسب سی و هفت امتیاز مقام چهارم تیمی را کسب نمود.

سال ۱۳۷۹ قزوین

شصت ویکمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور با حضور بیست و نه تیم و با شرکت دویست کشتی‌گیر از روز نوزدهم آبانماه درسالن شهید بابائی قزوین آغاز گردید و مسابقات در نه وزن انجام گرفت. وپس از سه روز مبارزه نتایج زیر حاصل گردید.

۱ـ وزن اول آقای آرش فیض حرّی        از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن پنجم آقای هادی صیادی          از کرمانشاه       مقام سوم

۳ـ وزن ششم آقای سعید حاجی علیائی  از کرمانشاه       مقام دوم

۴ـ وزن هفتم آقای جعفر دلیری            از کرمانشاه       مقام اول

تیم کرمانشاه با کسب چهل امتیاز مقام چهارم تیمی را حائز گردید .

سال ۱۳۸۰ همدان

شصت و دومین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور از بیست و هشتم آذرماه درسالن ابن سینای همدان آغازگردید که سه روز ادامه داشت ودرپایان نتایج کسب شده توسط کشتی‌گیران کرمانشاهی به شرح ذیل اعلام گردید. دراین سال مسابقات از نه وزن به هشت وزن تقلیل یافت .

۱ـ وزن دوم آقای محمدعلی گنجابی      از کرمانشاه       مقام اول

۲ـ وزن ششم آقای فریدون قنبری                  از کرمانشاه       مقام سوم

دراین دوره کشتی‌گیران جویای نام همدان درحضور همشهریان خود چنان باقدرت و اقتدار ظاهرشدند که قطب جدیدی را درکشتی آزادکشور بوجود آوردند. نتایج تیمی بشرح ذیل اعلام شد. همدان اول ، مازندران دوم ، خراسان سوم ، توابع تهران چهارم و کرمانشاه پنجم

سال ۱۳۸۱ کرمانشاه

شصت وسّومین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور از روز چهارشنبه چهارم دیماه درسالن شش هزارنفری امام خمینی با شرکت سی ویک تیم آغاز گردید وازاین تاریخ مسابقات درهفت وزن برگزارگردید استقبال جوانان پرشور کرمانشاه ازاین مسابقات بحدی بود که درشب فینال بیش از هشت هزار نفرتماشاچی لحظه‌ای آرام وقرارنداشتند و صحنه‌های زیبا وپرشوری را بوجود آورده بودند.

درخاتمه این نتایج بدست آمد.

۱ـ وزن دوم آقای وحید بابائی               از کرمانشاه       مقام دوم

۲ـ وزن پنجم آقای فریدون قنبری                   از کرمانشاه       مقام اول

۳ـ وزن ششم آقای جعفر دلیری            از کرمانشاه       مقام دوم

۴ـ وزن هفتم آقای اشکان ازلی فر                   از کرمانشاه       مقام اول

تیم تهران با چهل ودو، مازندران با سی ونه ، کرمانشاه با سی و هفت امتیاز مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.

سال ۱۳۸۲ تهران

شصت وچهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور با شرکت یکصد و نود ویک کشتی‌گیر درهفت وزن از نوزدهم آذرماه درتهران آغازگردید بمدت دو روز ادامه داشت واین نتایج بدست آمد.

۱ـ وزن دوم آقای محمدعلی گنجابی      از کرمانشاه       مقام دوم

۲ـ وزن سوم آقای وحید بابائی             از کرمانشاه       مقام دوم

دراین مسابقات تیم مازندران با کسب چهارمدال طلا ویک نقره ویک برنز مقام اول را کسب نمودند و تیم کرمانشاه با بیست وهفت امتیاز به مقام پنجمی اکتفا نمود

.

سال ۱۳۸۳ کرمانشاه

شصت وپنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور از سوم دیماه باشرکت ۲۳۸ نفر کشتی‌گیر از سی استان درهفت وزن درسالن سرپوشیده امام خمینی آغازگردید.

این مسابقات با استقبال بی نظیر مردم بخصوص جوانان کرمانشاهی قرارگرفته بود با وجوداینکه سالن بیش از ظرفیت خود هشت هزار نفر را در خودجای داده بود.

متاسفانه عده‌ای نیز در پشت دربهای بسته مانده بودند.

این مسابقات بمدت سه شب ادامه داشت که پس ازپایان مسابقات کشتی گیران کرمانشاهی نتایج زیر را بدست آوردند. این دوره مسابقات درهشت وزن انجام گرفت.

۱ـ وزن چهارم آقای ماشاله حسینی                 از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن ششم آقای فرهاد منتظریانی                از کرمانشاه       مقام سوم

۳ـ وزن هفتم آقای جعفر دلیری                      از کرمانشاه       مقام اول

۴ـ وزن هفتم آقای سعید طهماسبی                 از کرمانشاه       مقام اول

درنتیجه تیم مازندران با پنج مدال طلا و یک نقره با ۶۴ امتیاز اول و تیم کرمانشاه با ۴۴ امتیاز مقام دوم و همدان با ۴۲ امتیاز مقام سوم را حادز گردیدند. دراین دوره کرمانشاه با دو تیم درمسابقات شرکت داشت.

سال ۱۳۸۴ مشهد مقدس

شصت وششمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور بزرگسالان بنام یادواره پهلوان نامی ایران زنده یاد حاج احمد وفادار درتاریخ ۳۱ شهریور و یکم مهرماه ۱۳۸۴ با شرکت ۲۲۴ کشتی‌گیر از سی استان بمدت دو شب متوالی در مجموعه ورزشی شهید بهشتی برگزار ونتایج ذیل را کشتی گیران کرمانشاهی کسب نمودند.

۱ـ وزن اول آقای آرش فیض حرّی        از کرمانشاه       مقام سوم

۲ـ وزن ششم آقای جعفر دلیری           از کرمانشاه       مقام اول

۳ـ وزن هفتم آقای محسن رضایی                   از کرمانشاه       مقام دوم

درپایان مسابقات تیم مازندران با ۵۳ امتیاز اول تیم تهران با ۴۲ امتیاز دوم و تیم کرمانشاه با ۳۴ امتیاز مقام سوم را حائز گردیدند.

سال ۱۳۸۵ کرمانشاه

شصت وهفتمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشوربزرگسالان تحت لوای مسابقات کشتی آزاد یادواره سرداران شهید سپاه پاسداران و ۹۴۰۰ شهیداستان کرمانشاه از ۳۱ فروردین ماه لغایت یکم اردیبهشت ماه بمدت دو شب در سالن شش هزار نفری حضرت امام خمینی ( ره ) با شرکت دویست کشتی‌گیر در قالب سی وسه تیم برگزار گردید.

کرمانشاهیان دراین مسابقات دو تیم شرکت داده بودند . درپایان مسابقات نتایج ذیل برای کشتی‌گیران کرمانشاهی حاصل گردید.

۱ـ وزن سوم آقای ایشااله حسینی                   از کرمانشاه A   مقام سوم

۲ـ وزن سوم آقای صابر زرافشانی                     از کرمانشاهB    مقام سوم

۳ـ وزن پنجم آقای فریدون قنبری                            از کرمانشاهA    مقام اول

۴ـ وزن ششم آقای جعفر دلیری                     از کرمانشاه A   مقام اول

۵ـ وزن ششم آقای سعید طهماسبی                از کرمانشاهB    مقام سوم

۶ـ وزن هفتم آقای محسن رضائی                             از کرمانشاه A   مقام اول

دراین دوره تیم تهران با ۴۵ امتیاز اول و تیم کرمانشاه با ۴۴ امتیاز با اختلاف یک امتیاز به نیابت قهرمانی رسید و تیم همدان هم با ۴۳ امتیاز مقام سوم را کسب نمود رقابت سخت این سه تیم برای کسب مقام قهرمانی کشور موجب گشته بود تماشاچیان کرمانشاهی با تمام توان کشتی‌گیران خود را تشویق نموده و شور و حال بسیاری را درسالن مسابقات بوجود آوردند.

سال ۱۳۸۶ مازندران ـ شهرستان بابل 

شصت و هشتمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور در سوم خرداد بیست و پنجمین سالگرد فتح خرمشهر( روز ملی مقاومت ، ایثاروپیروزی ) و بنام گرامیداشت شادروان جعفر علیخانی درشهرستان بابل آغازگردید.

این مسابقات در سوم وچهارم خرداد بمدت دوشب با انجام دویست وچهل وشش کشتی درسالن ورزشی شهرستان بالا به اتمام رسید و نتیجه ذیل نصیب کرمانشاه گردید .

۱ـ وزن دوم آقای محمدعلی گنجابی      ازکرمانشاه        مقام اول

کشتی‌گیران کرمانشاهی دراین دوره مسابقات نتوانستند مقامهائی که شایسته نام کرمانشاه باشد کسب نمایند و تیم کرمانشاه حتی نتوانست مقام دهم کشور را هم بدست آورد که این امر موجب دلسردی و اعتراض دوستداران کشتی قرارگرفت.

درنتایج تیمی مازندران ـ تهران وکرج مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند .

سال ۱۳۸۷ ساری

 

شصت و نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور از روز پنج شنبه هیجدهم مهرماه در سالن سید رسول حسینی شهر ساری آغاز شد. چون این مسابقات بعد از المپیک و با فاصله کمتر بعد ازماه مبارک رمضان برگزارگردید نشان دهنده عجله وشتاب بی دلیل درانجام این مسابقات دراین زمان بود که همین امرموجب گشته بود ملی پوشان و کشتی‌گیران درجه یک حتی درجه دو هم تمایلی برای شرکت دراین مسابقات را نداشته باشند.

متاسفانه تقلب‌های غیرقانونی دراین دوره مسابقات رواج بسیار داشت درجریان وزن کشی تیم چهارمحال بختیاری قصد تقلب داشت که مسئولان متوجه شده و تیم مزبور را از دورمسابقات اخراج نمودند مسابقات از سطح کیفیت پایینی برخوردار بود.

پس ازدو روز رقابت کشتی‌گیران نتایج ذیل حاصل کارتیم کرمانشاه بود.

۱ـ وزن ششم آقای جعفر دلیری           ازکرمانشاه        مقام اول

۲ـ وزن هفتم آقای علیرضا سلیمانی       ازکرمانشاه        مقام سوم

تیم کرمانشاه دراین مسابقات جزو شش تیم برتر کشور قرار نگرفت.

 

 

سال ۱۳۸۸ همدان

این مسابقات باحضور ۲۲۳ نفر کشتی گیر در قالب ۳۴ تیم درروزهای ۱۵و ۱۶ مهرماه به مدت دوروزدرسالن سرپوشیده همدان برگزار گردید کشتی گیران کرمانشاه نتایج ذیل را بدست اوردند

۱-وزن سوم (۶۶ک) سجاد محمدی مقام سوم

۲- وزن چهارم ( ۷۴ک) رضا افضلی مقام سوم

۳- وزن پنجم (۸۴ک ) احسان امینی مقام اول

درنتیجه تیم خراسان رضوی با(۴۴ امتیاز) اول وتیم زنجان با(۳۴ امتیاز) دوم وتیم تهران با(۳۳ امتیاز ) سوم – تیم کرمانشاه با(۳۰ امتیاز ) چهارم

 

 

سال ۱۳۸۹ تهران

هشتادویکمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در تاریخ ۱/۱۰ لغایت ۳/۱۰/۸۹ با شرکت ۲۱۳ کشتی گیر در قالب ۳۱ استان طی ۸ دور با انجام ۲۴۷ کشتی برگزار گردید نتایج ذیل برای تیم کرمانشاه بدست آمد .

وزن سوم ۶۶ کیلو سجاد محمدی عالیبری سوم

وزن چهارم ۷۴ کیلو رضا افضلی سوم

وزن پنجم ۸۴ کیلو احسان امینی اول

مسابقات در هفت وزن برگزار گردید و تیم کرمانشاه پس از تیم های خراسان رضوی ، زنجان ، تهران با کسب ۳۰ امتیاز مقام چهارم را بدست آورد.

 

 

سال ۱۳۹۰ مشهد مقدس

هفتادو دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور کشتی آزاد کشور از تاریخ ۱۳/۷ لغایت ۱۵/۷/۱۳۹۰ با شرکت ۲۲۴ کشتی گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۴ تیم طی ۸ دور با انجام ۲۶۳ کشتی در هفت وزن به پایان رسید این نتایج برای کشتی کرمانشاه حاصل آمد.

وزن ششم ۹۶ کیلو جعفر دلیری اول

متاسفانه در این دوره کرمانشاه حتی جزء شش تیم نیز قرار نگرفت

 

 

 

سال ۱۳۹۱ قزوین

هفتادوسومین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور با شرکت ۲۲۶ کشتی گیر از ۳۱ استان از تاریخ ۲۴/۱۲ لغایت ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ در شهرستان قزوین در هشت وزن طی ۹ دوره با انجام ۲۶۹ کشتی برگزار گردید نتایج ذیل برای کشتی کرمانشاه بدست آمد.

وزن چهارم ۷۴ کیلو مسعود حیدریان دوم

وزن ششم ۹۶ کیلو جعفر دلیری سوم

در این دوره تیم های توابع تهران – مازندران – همدان – تهران – البرز – کرمانشاه  مقامهای اول تا ششم را کسب نمودند.

 

 

 

سال ۱۳۹۲ تنکابن

هفتادو چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور با شرکت ۲۵۴ کشتی گیر از ۲۹ استان در قالب ۳۲ تیم در تاریخ ۲۵/۱۰ لغایت ۲۷/۱۰/۱۳۹۲ در شهرستان تنکابن استان مازندران طی ۹ دور با انجام ۲۹۳ کشتی برگزار گردید. کشتی گیران کرمانشاه این نتایج را بدست آوردند.

وزن سوم ۶۵ کیلو حامد رشیدی سوم

وزن پنجم ۷۴ کیلو رضا افضلی اول

وزن ششم ۸۴ کیلو احسان امینی سوم

وزن هفتم ۹۷ کیلو سعید امیری سوم

در این دوره تیم اول مازندران با ۶۸ امتیاز اول تیم دوم مازندران با ۵۹ امتیاز دوم تیم تهران با ۴۸ امتیاز سوم و تیم کرمانشاه با ۴۷ امتیاز چهارم تا کنون رسم بر آن بود  که استان میزبان دارای دو تیم در مسابقات باشد امتیاز هر دو تیم هم محاسبه اما یک تیم از دو تیم بر سکو قرار گیرد چه میتوان گفت فدراسیون جدید مقررات جدید خلق الساعه.

 

 

سال ۱۳۹۳ بابل

هفتادوپنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور رشته آزاد بزرگسالان کشور با شرکت ۲۱۸ کشتی گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۴ تیم از تاریخ ۲۸/۸ لغایت ۳۰/۸/۹۳ در شهرستان بابل طی هشت دوره و با انجام ۲۵۴ کشتی برگزار گردید و نتایج حاصله برای کرمانشاه

وزن هشتم ۱۲۵ کیلو  یدالله محبی سوم

در این دوره کرمانشاه با کسب ۱۵ امتیاز به مقام یازدهم تیمی نائل گردید.

 

 

—————————————————————–

ماخذ ها برگرفته از

۱-تاریخ کشتی نوین ایران – قباد قربان زاده

۲-بولتن های سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ فدراسیون کشتی کشور

مطالب مرتبط

کد مطالب مرتبط را در اینجا قرار دهید

ارسال دیدگاه

یافتن مطالب :