دانش اموزان سال چهارم دبیرستان کزازی سال ۱۳۳۸/ خورشیدی

جمعه, دی ۹ام, ۱۳۹۰ |

۱-حسین حائری۲- نجومی۳- احمد افشار۴- منوچهر الهیاری۵- عباس گرجی

۶- بیژن ابراهیمی زنگنه۷- رحمتی۸- برخورداری۹- عبدالله اعتمادی ۱۰-

حاتم بسنج۱۱- داریوش روشنک۱۲- جاسمی۱۳- صفرعباسی۱۴- کیومرث

باغبانپور۱۵- منصور روانبخش۱۶- بدیعی( دبیرتاریخ)۱۷- محمود بیابانی

۱۸- سیاوش دیهمی۱۹- سیاوش سعادت ۲۰- شادروان اکبر ازاد ۲۱-

شادروان احمد بیابانی ۲۲- داریوش میرانی ۲۳- ابراهیم بهرمند

دبیرستان رازی سال تحصیلی۱۳۴۴- ۱۳۴۳/ خورشیدی

جمعه, دی ۹ام, ۱۳۹۰ |

احمد جعفری (رئیس دبیرستان)- محمود غفاری ( دبیر ریاضی)

جمعه, دی ۹ام, ۱۳۹۰ |

یافتن مطالب :