سالن اندیشه تهران سال ۱۳۸۲/(به دعوت خانه کرمانشاهیان مقیم تهران)

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ازراست حاج علیرضا جواهری- اله مرادزرینی- حاج حبیب محلوجی-

نادر تقی زاده- شادروان کیومرث مهری کرمانشاهی-

سال ۱۳۸۳/ خورشیدی ( منزل محبی)

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

نشسته ازراست- شمس اله قهرمانی- نادر تقی زاده- ابوالقاسم بهمنی-

کیومرث محبی- جواد سمرقندی- حاج جهانگیرهدهدی- ابراهیم نویدی-

ایستاده – حاج محمد تقی خسروی- حاج حبیب محلوجی

مجمع سیاست گذاری کشتی استان سال ۱۳۸۳/ خورشیدی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-؟    ۲- ازادی ۳- نظری ۴-   ؟   ۵- کشاورز ۶- تقی زاده ۷- سیاری ۸- ؟  –

۹- زرافشانی ۱۰- شادروان حجت امیری ۱۱- ملکی ۱۲- امیری ۱۳- طالبی

۱۴- الفتی منش ۱۵- محبی زنگنه ۱۶ – عاطفی ۱۷-  ؟  ۱۸- دائم امید ۱۹-

بیگلری ۲۰- تیرانداز ۲۱- موسوی اجاق ۲۲- مرادی ۲۳ – دارابی ۲۴-

قدرتی ۲۵- خراسانی ۲۶- (رئیس هئیت کشتی استان حسین محبی)

دانشگاه ازاد کرمانشاه سال ۱۳۸۷ / هجری . شمسی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

نشسته ازراست – ابوالقاسم نقی زاده –   ؟- کیومرث مهری کرمانشاهی

نادر تقی زاده – محمود کوه درای- هاشم درویشی – نادر نجفی –

                       مرتضی سیف الله پور – شهاب بهرامی

ایستاده ازراست-    ؟    – فرامرز الفی منش – کاوه الفتی منش-منوچهرعزیزی-

کیو مرث الفتی منش – کامران قدرتی –  ؟  –  ؟   –  ؟   –

به یاد همه زحمت کشان کشتی کشور

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-زنده یاد شامبیاتی(رئیس تربیت بدنی کرمانشاه)۲- دکتر سرهنگ اهنچی

(رئیس هئیت کشتی استان کرمانشاه)۳- زنده یاد عبدالحسین فعلی (مربی کشتی) ۴- زنده یاد قیاسوند ( قزوین)۵- زنده یاد فریدون کمالی ( مربی کشتی کرمانشاه)

۶- زنده یاد حبیب الله بلور( مربی تیم ملی )۷- زنده یاد صدر

تیم کشتی کرمانشاه

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- مصطفی کیانی – علیرضا جواهری – زنده یاد خسرو محمدی-

زنده یاد لطف الله نسب – بیژن زرافشانی – نعمت الله غلامی –  ؟  –

پهلوان محمود دشتی (یزد)

 

تیم کشتی ازاد ژاپن در کرمانشاه

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-نادر تقی زاده ۲- علیرضا امامی ۳- احمد حاج حبیب زاده ۴- صادق ایمانی

۵- ناصر عظیمی ۶- حسین فرشیدزاد۷-روانشاد علی رزقی ۸- روانشاد علی

اشرف زهتابان ۹- محمود خاوران ۱۰- علیرضا جواهری ۱۱- روانشاد فریدون

کمالی ۱۲- بیژن زرافشانی ۱۳- محمد طالقانی

تیم کشتی خانه جوانان کرمانشاه در شهرستان مهاباد

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- احمد کوه دره ای- یدالله یوسفی – سرپرست اردو –

سعید فردین – مسعود شجری

نشسته ازراست- بهروز الفتی منش – میهمان – علیرضا پیمان فر –

حسن امیری – شهید داریوش ریزه وندی

المان ( فرانکفورت)

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – صادق ایمانی – بیژن زرافشانی – نادر تقی زاده –

دکتر ایرج کامیاب – شادروان علی اشرف زهتابان –

سالن کشتی مجموعه تختی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – مجتبی الفتی منش – سهراب حاتمی – عباس یوسف نیا –

رضا نجفیان – شادروان کیومرث رجبی

تقدیر ازپیش کسوتان کشتی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- الله مرادزرینی(رئیس هئیت کشتی استان)- ابوالقاسم نقی زاده –

مصطفی کیانی – کیومرث محبی – شادروان جهانبخش نجفی –

شادروان حاج اقا بابا جیهونی

یافتن مطالب :