سالن دبیرستان رازی سال ۱۳۳۱/ شمسی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-روانشاد مرتضی تیموری ۲- حاج رضا کلو شادی ۳- روانشاد

داریوش رزقی ۴- مصطفی بالوی ۵- یدالله الهی ۶- روانشاد علی اقا جاویدان

مسابقات کشتی اموزشگاههای استان پنجم فروردین ۱۳۴۰/ سالن کزازی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

نشسته ازراست – شادروان علی محمد جلائی- حسن پارسا – شادروان ابوالقاسم

میراقائی – نادر تقی زاده – شادروان حسین مکی – محمد رضا اعتمادی

ایستاده – بهمن جهانگیری- امیدیان –  ؟   – شادروان صمدی

سالن کشتی ( بالا خانه ) محل فعلی پاساژ قصر سال ۱۳۴۰/ شمسی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست-  ؟  – فرامرز بهرامی-   ؟   – شادروان فریدون کمالی –

حشمت الله میرزائی – منوچهر بیژن پور

نشسته ازراست – چقا میرزائی – احمد سنگ دل – داریوش روشنک –

کرجی –  ؟    –

سینما دیانای کرمانشاه سال ۱۳۴۲ / خورشیدی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-سیامک سهرابی ۲- حبیب محلوجی ۳- منوچهر کامروا ۴- احمد کوه دره ای

۵- منوچهر بیژن پور ۶- امامعلی حبیبی ( قهرمان جهان )۷- شادروان سهیل

سهیلی ۸- صادق ایمانی ۹- علی اصغرخوشخو

کشتی گیران جوان کرمانشاه سال ۱۳۴۹ / خورشیدی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-منوچهر عزیزی ۲- مهدی ازادی ۳- کیومرث محبی ۴- ایرج حیدرپور

۵- شادروان کیومرث مهری کرمانشاهی۶- حشمت الله مکاری ۷- شمس الله

قهرمانی ۸- اسماعیل ذبیح منش ۹- اسد قویلو ۱۰- شادروان علی اشرف

زهتا بان

ورزگاه ازادی ( خسرو پرویزسابق) سال ۱۳۵۱ / خورشیدیش

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-زنده یاد فریدون کمالی ۲- احمد کوه دره ای ۳- محمد هیچی

۴- محمود خاوران ۵- حشمت اجاق ۶- کریم اجاق ۷- مصطفی کیانی

۸- بیژن زرافشانی

تیم کشتی ازاد عراق در کرمانشاه ۱۳۵۴ / خورشیدی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-نادر تقی زاده ۲- فریدون ناظمی ۳- شادروان ناصر الدین مسعودی

۴- سرگرد اکبرمیری ۵- شادروان فریدون کمالی

تیم کشتی ازاد ژاپن درکرمانشاه اذر ماه ۱۳۵۵/ خورشیدی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-مهندس جواد شهرستانی(استاندار)۲- سرگرد مقدم(رئیس هئیت کشتی استان)-

۳- جلیل محمودی(مدیر کل تربیت بدنی)۴- شادروان فریدون کمالی ۵- شادروان

خلیل افراشته بخت ۶- شادروان علیرضا رزقی ۷- محمد هیچی ۸- ناصر عظیمی

۹- صادق ایمانی ۱۰- علیرضا امامی ۱۱- شادروان علی اشرف زهتابان ۱۲-

نادر تقی زاده ۱۳- بیژن زرافشانی ۱۴- احمد حاج حبیب زاده ۱۵-محمود خاوران

۱۶- رسول تمری ۱۷ علیرضا جواهری ۱۸- کارخانه ۱۹- محزون

جام یاشار دوغو سال ۱۳۷۳ / خورشیدی ترکیه (استا مبول )

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- مسلم کشمیری- عباس کشمیری – الکساندر مدوید- سفیرایران-

میهمان – عباس خزائی – میهمان –

نشسته – نیازی – احمد کوه دره ای – سلیمان الهیاری – یوسف نوری –

احمد خاوران – محمود کوه دره ای

پیش کسوتان کشتی سال ۱۳۸۰ / خورشیدی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-خسرو غلامی ۲- حسین بیگلری ۳- شمس الله قهرمانی ۴- عنایت حقیقی

۵- محمد زنگنه ۶- رضا قلعه کهنه ۷- ابراهیم نویدی ۸- دکترغلامرضا محسنی  و کیومرث لرستانی

۹- بهرام اختراعی ۱۰- حسینی ۱۱- حبیب محلوجی ۱۲- بهروز الماسی

۱۳- عسگری

پیش کسوتان کشتی در تمرین سال ۱۳۸۱/ خورشیدی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

۱-مجید پورحسینی۲- محمد ابوالفتحی ۳- بهروز الماسی ۴- سعید لروند ۵-

رشیدی ۶- حبیب محلوجی ۷- اصغر نیک سیما ۸- ابراهیم نویدی ۹- محمود

شکر دست ۱۰- یدالله درکه ۱۱- بهرام بیات ۱۲- مقدم

مجمع عمومی هئیت کشتی استان سال ۱۳۸۱/ خورشیدی

شنبه, آبان ۲۱ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – ارسلان حسینی – محمد حسین محبی – محسن بیگلری –

جواد رفوگر- نادر تقی زاده – حبیب محلوجی

یافتن مطالب :