زورخانه تکیه معاون سال ۱۳۴۸ / خورشیدی

شنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

سیاوش سرخوش درحال اجرای حرکات میل بازی

ورزشگاه ازادی سال ۱۳۵۱ / خورشیدی

شنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

زنده یاد نور علی جهانی

ورزشگاه ازادی سال ۱۳۵۲ / خورشیدی

شنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

باقر شرفی درحال اجرای حرکات میل بازی

اورزشگاه ازادی سال ۱۳۵۳ / خورشیدی

شنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

نونهال دیروز پیش کسوت امروز حاج خلیل گردانی درحال میل بازی

تکیه معاون سال ۱۳۶۸ / خورشیدی

شنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

حاج خلیل گردانی ( نفر وسط )

مسابقات قهرمانی کشورسال ۱۳۷۸/ زورخانه استان قدس رضوی

شنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

مصطفی مرادی فر درحال میل بازی

زورخانه حیدریه

شنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

سجاد یعقوبی درحال بازی با چهار میل

سجادیعقوبی

شنبه, آبان ۱۴ام, ۱۳۹۰ |

درحال اجرای یکی ارحرکات مشکل میل بازی

یافتن مطالب :