ورزشکاران دوومیدانی در استانداری کرمانشاه سال ۱۳۳۵/ خورشیدی

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- روانشاد فریدون کمالی-روانشادعلی زهتابان-غلامسین اعتمادی-

جواد حدیدی- روانشاد مراد کوه دره ای- تشکری- عزیز ملک- محمد منتظری-

نشسته ازراست- هوشنگ درفشی- پرویز سعدوند- کمال میرزاده-

روانشاد عبدالله سیفی زاده

تیم دوومیدانی کرمانشاه سال ۱۳۳۶ / خورشیدی

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – هوشنگ درفشی- ستوان کرمی (رئیس هئیت)- محمد منتظری-

عنایت جانانپور(مربی باشگاه تاج)- شادروان شاهرخ یاوری- اصغرعصری

تیم دو صحرانوردی کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۳۷/ شمسی

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- حسین مکی – کمال میرزاده- علی باغبان باشی(قهرمان)- پرویز قبادی- جمالی –

نشسته ازراست- هوشنگ درفشی – کلانتری

تیم صحرانوردی کرمانشاه سال ۱۳۳۸ / خورشیدی

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- جوهری –  ؟  – پرویز لشکری- علی باغبان باشی-

نادرکپیانی(مربی)- هوشنگ درفشی- بهرام قبادی

تیم دوومیدانی درمسابقات قهرمانی اموزشگاههای کشورسال۱۳۴۰/تهران(امجدیه

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- شادروان حاج حسن نوری اصل- علی جلائی – نادرتقی زاده

(مربی تیم)- عزیزی – شادروان علی زهتابان- شادروان شاهرخ یاوری-

اصغرعصری – ؟ – شادروان فریدون کمالی- حسن پارسا (میدانگاهی)

نشسته ازراست – سهراب ابراهیمی- رضا احیائی- اکبر عصری

مسابقات قهرمانی دوومیدانی کشور سال ۱۳۴۱/ شمسی(بندر انزلی )

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – محمد منتظری- شادروان شاهرخ یاوری- اخلاقی(ازمشهد )

اصغرعصری-برقی (ازتهران)- هوشنگ درفشی

مسابقه قهرمانی دو صحرانوردی استان سال ۱۳۴۲ / خورشیدی

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

۱-  هوشنگ درفشی۲- غلامحسین رزمجو۳- روانشاد فریدونئ کمالی

۴- روانشاد حسین طوسی(مدیرکل فرهنگ)۵- حسن پارسا ( میدانگاهی)

۶- نادرتقی زاده(داور)۷- ابوالقاسم صابر ( رئیس تربیت بدنی )

تیم دوومیدانی کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشورسا ل ۱۳۵۲ / شمسی

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- جعفر عبدالله پور- شادروان مصطفی رستمی- داریوش خردمندی- سید عباس کشمیری- میرانی

نشسته ازراست-

تیم دوومیدانی درمسابقات منطقه غرب سال۱۳۵۲/ورزشگاه ازادی(کرمانشاه)

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- حبیب نقشبندی-محمدخدامرادی-محبعلی محبی-حسن خدامرادی-

بهرام ویسی- ارسلان تیموری- محمدمیرانی- حسین مستقیم- بوجاریان

نشسته- مصطفی رستمی- بهرام عبدالله پور- محمود نظرپور-محمدمرادی-

حسن اکبری- سید عباس کشمیری-  ؟   –   ؟  –

مسابقات قهرمانی دو ومیدانی استان مورخ ۸/۱۲/ ۱۳۵۳

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- مرحوم نجم الدین عنایتی- داریوش خردمندی- جعفرعبدالله پور-

کیو مرث حیدری- محمد قارداش- مصطفی رستمی- حسن چابکی- ناصرگردان

شکن- مرحوم مصطفی تیر انداز- بیژن ابروش- محمد خدا مرادی

نشسته –  ؟  – ارسلان تیموری- سید عباس کشمیری- محمدنظرپور-حسن مرادی-

حسین خائف – اردشیرتیرانداز- مرحوم مسعود بهادری-

مسابقه انتخابی دو صحرانوردی استان سال ۱۳۵۳/ خورشیدی

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – رستمی- داریوش خردمندی- محمد صدری-حبشی- ؟  –

اردشیر تیرانداز- مرادی- ارسلان تیموری- ۴۲- سید عباس کشمیری-

تیم دوصحرانوردی کرمانشاه در شهرستان سنقرسال ۱۳۵۴/ شمسی

سه شنبه, آذر ۱۵ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- شهرام بهروزی- عبدالعلی قارداشی- شادروان بهادری- نجم الدین عنایتی(مربی)- رسولی – رستمی- خوشبخت – حمزه ای-  ؟  –

نشسته ازراست- برمکی – سید عباس کشمیری- داریوش خردمندی-

ارسلان تیموری  رسولی –

یافتن مطالب :