تیم کلاسیک بانوان استان کرمانشاه قهرمان کشور

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

تیم کلاسیک بانوان استان کرمانشاه قهرمان کشور

(سا ل ۱۳۹۷ خورشیدی تهران )

ایستاده بر سکوی قهرمانی خانم مهسا صالحی-

سپیده گل منصوری – اکرم محمدی

از سری مسابقات کشتی کلاسیک بانوان انتخابی استان

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

سپیده گل منصوری (مربی کشتی کلاسیک)

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

مهسا صالحی (مربی کشتی کلاسیک )

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

تیم کشتی قهرمان کشور سال ۱۳۹۶ تهران

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

تیم کشتی کلاسیک قربانی سال ۱۳۹۷ تهران

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

تیم کشتی استان کرمانشاه قهرمان کشور سال ۱۳۹۶ تهران

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

تیم کشتی کلاسیک باغچه مینوی کرمانشاه

یکشنبه, اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۷ |

یافتن مطالب :