مسابقه بین تیم های کرمانشاه و منتخب شهرستانهای استان سال ۱۳۶۵/خورشیدی

جمعه, تیر ۱۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- کرمعلی قزوینه ای(صحنه)- حمید نجفی(گیلانغرب)- کورش گلچین (صحنه)- یعقوب مدارائی(گیلانغرب)- شادروان شیرزادی( گیلانغرب)-  فرزاد فرهادیان ( اسلام اباد)

نشسته ازراست- علی فولادی- بهرام سپه پناه- مسعود مروت منش- فرزاد امینی- مسعود کامروامنش- محسن بلمکی-

تیم والیبال جوانان کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۶۵/ ( اصفهان)

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- مسعود کامروامنش( سرپرست)- پژمان بدره ای- مسعود مصدقی- مهرداد فوایدی- امید کرکوکی- مهرداد سرمستی- حسین ذوالنوریان-منصور خراسانی ( مربی)

نشسته ازراست- مهرداد پارسائی- روزبه هوشیار- یزدان عبدالعظیمی – فریدون بهرامی- بهرام بهرامی- کیوان ؟ –

تیم بانک تجارت کرمانشاه درمسابقات قهرمانی باشگاه های کشور سال ۱۳۶۵/ش

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- علی امیدی- اکبر زنگنه- عباس امانی شهرکی- منوچهر کامروامنش –  شهراز بهروزی- مسعود کامروامنش- محسن کامروامنش- مسعود مصدقی- امید کرکوتی- رضاعناصری- حمید راهجردی( داوران اعزامی فدراسیون )

عبادالله شیرزاد( سرپرست منطقه غرب بانک تجارت )

نشسته ازراست- کیوان مجردی – بهرام سپه پناه- علیرضا فولادی-

حمید بساطی- محسن بلمکی – محمد رضا احمدی-

تیم والبال باشگاه فردوسی سال ۱۳۶۵ / خورشیدی( سالن تختی )

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- بهرام سپه پناه-   ؟     – مسعود مروت منش- بهزاد امیری-  منصور خراسانی

نشسته ازراست- عبدالکریم رضائی زنگنه- شادروان شاهین شاملی- مهردادپارسائی

تیم های پاس و فردوسی درمسابقات قهرمانی باشگاههای کرمانشاه سال ۱۳۶۵/ش

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

(پاس)- ایستاده ازراست-   ؟     – امیر مراد زاده- کورش گلچین- بهمن مرادی-  عباس امانی – تورج پایدار- جواد حبیبی( مربی)

(فردوسی)- نشسته ازراست- منصور خراسانی- شهرام ظاهر منش- فرزاد امینی- مسعود مروت منش- حمید رضا بساطی- بهرام سپه پناه

مسابقات قهرمانی باشگاهها ودستجات ازاد کرمانشاه سال ۱۳۶۵ / هجری. شمسی

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- مهدی رضائی- یعقوب مدارائی- حمید نجفی- مجید رمیانی-محمد سعید حریری- سهراب کنجیدی- جواد حبیبی( هاشم)                           نشسته ازراست- شادروان بهرام علیخانی- حیدر ذوالنوریان- غلام کاظمی-

تیم والیبال بانک تجارت درمسابقات قهرمانی باشگاهی کرمانشاه سال۱۳۶۶/ ش

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

 ایستاده ازراست- موسی قمبری- بهرام سپه پناه- محسن بلمکی – حسن قانون –    خشایار ابراهیمی- رضا مصری عبادالله شیرزاد ( سرپرست تیم )

نشسته ازراست- نوذربریموندی-عبدالکریم زنگنه- منصورخراسانی-یدالله حبیبی-

تیم منتخب والیبال کرمانشاه سال ۱۳۶۶/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- فرزاد فرهادیان- حمید نجفی- تورج پایدار- حمید بساطی- منوچهر کامروا منش- محسن بلمکی- بهرام سپه پناه-نشسته ازراست- عباس امانی شهرکی- شهرام بهروزی- ایرج زنگنه -مسعود کامروامنش- محسن کامروامنش –

تیم منتخب والیبال استان کرمانشاه سال ۱۳۶۷ / خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- عباس امانی- مجید رمیانی- شاپور حبیبی- ایرج زنگنه-        مسعود کامروامنش- تورج پایدار- سیروس عزیزی- غلام ذ النوریان –           نشسته ازراست- محسن بلمکی- هوشنگ نوفرجام- حسین ذالنوریان –           علی اکنده – شهرام بهروزی

تیم والیبال کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۶۸/ ش ( تبریز )

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

 ازراست – روانشاد بهرام صاری اصلانی( سرپرست)- بهرام سپه پناه- علیرضا فولادی- محسن بلمکی – فرزاد فرهادیان- سهیل قنبری – کیوان مجردی-              منصور خراسانی ( مربی )

نشسته ازراست- مسعود مصدقی- امید کرکوکی- منوچهر کامروامنش- شهراز بهروزی – مسعود کامروامنش- حسین ذوالنوریان –

تیم والیبال ادارات کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۶۹/ ش(زنجان)

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

ردیف اول- هوشنگ نوفرجام- اکبرزنگنه- عباد الله شیرزاد- اسماعیل حبیبی-      ردیف دوم- حمیدرضاپروین رحیمی- ایرج زنگنه- مسعود قاری- عباس امانی –   ردیف سوم- محسن بلمکی- بهرام سپه پناه- حمید بساطی- همایون ایمانی-

تیم منتخب والیبال کرمانشاه سال ۱۳۶۹ / هجری – خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- عبدالکریم رضائی زنگنه- عباس امانی شهرکی- مسعود مروت منش- امید کرکوکی- مسعود مصدقی- محسن بلمکی- فرزادفرهادیان- کیوان مجردی-   نشسته ازراست- حسین ذوالنوریان- علی فولادی- محسن کامروامنش-            مسعود کامروامنش- حمید بساطی- بهرام سپه پناه

یافتن مطالب :