تیم والیبال سیکل دوم دبیرستان عبدالحمید زنگنه سال ۱۳۴۴/ ش

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست-   ?     – بهروز عیوتی- حیدر علی کیانی- محمد کیانی –

مرحوم ابوالقاسم میراقائی ( دبیر ورزش)

نشسته ازراست- مرحوم جمال امامی نژاد-مرحوم کیومرث چگینی- مصطفی کیانی

تیم والیبال کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشورسال۱۳۴۵(بروجرد

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده از راست – بهروز رستمی- داریوش نیک نصرت – ابراهیم سپهری- حمید سوار

نشسته ازراست- شادروان جمال امامی نژاد- رضا علائی – شادروان والی اردلان- حسین بهرام صفت

تیم والیبال کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشورسال ۱۳۴۵/ش(بروجرد)

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده از راست- زنده یاد جمال اما می نژاد- رضا علائی- ابراهیم سپهری- حسین بهرام صفت – حسن پارسا ( مربی)

نشسته ازراست – بهروز رستمی – داریوش نیک نصرت –           زنده یاد والی اردلان

مسابقه والیبال بین تیم های باشگاه نیرودرستی کرمانشاه و منتخب قزوین سال ۱۳۴۵/ ش ( سالن تختی )

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- محمد تقی خسروی( مدیر باشگاه نیرودرستی)- اعضای تیم قزوین- حسن پارسا ( مربی)- اصغر عصری( سرداور مسابقه)

نشسته ازراست- داریوش نیک نصرت- بهروزرستمی- رضا علائی- شادروان جمال امامی نژاد- شادروان جمس پارسیان- شادروان داریوش باقری- پرویزدانیالی

تیم والیبال کرمانشاه درمسابقات قهرمانی اموزشگاه های کشورسال ۱۳۴۵/ش ( شیراز )

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – رضا علائی – بهروز رستمی – شادروان جمال امامی-

مجتبی حسینی ( مربی )

نشسته ازراست – روانشاد والی اردلان – حسین بهرام صفت –

داریوش نیک نصرت

تیم منتخب والیبال کرما نشاه سال ۱۳۴۵/ ش

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – ابراهیم سپهری – روانشاد مهدی پاکاریان- نصرالله مقدم –

روانشاد والی اردلان – سروان صادق وزیری – رضا علائی-

روانشاد جمس پارسیان – حسن پارسا( مربی)- عابدی –

نشسته ازراست – روانشاد داریوش باقری – بهروز رستمی –

والیبال سیکل دوم دبیرستان عبدالحمید زنگنه سال ۱۳۴۵ / شمسی تیم

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- کیومرث چگینی- ارشادی- سعید بیانی- فرزامی –

بهروز عیوتی- شادروان جمال امامی نژاد ( مربی )

نشسته ازراست- حیدرعلی کیانی- مصطفی کیانی- محمد رضا کیانی-

تیم والیبال باشگاه نیرو درستی کرمانشاه سال ۱۳۴۶ / ش

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- مرحوم جمال امامی نژاد-عابدی- نصرالله مقدم – بهروز رستمی- ابراهیم سپهری- مرحوم جمس پارسیان-

نشسته ازراست- مرحوم داریوش باقری- رضا علائی- مرحوم والی اردلان-   علی فربد

تیم منتخب والیبال کرمانشاه در مسابات منطقه غرب سال ۱۳۴۶ / ش

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – حسن پارسا ( مربی)- نصرالله مقدم- شادروان والی اردلان-

شادروان جمس پارسیان – رضا علائی –

نشسته ازراست- شادروان جمال امامی نژاد – بهروز رستمی –

شادروان داریوش باقری

تیم منتخب والیبال کرمانشاه سال ۱۳۴۶ / خورشیدی

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – بهروزرستمی- زنده یاد والی اردلان- زنده یاد جمس پارسیان – حسن پارسا ( مربی )

نشسته ازراست- زنده یاد جمال امامی نژاد- زنده یاد داریوش باقری –         حسن پارسا ( مربی )

تیم والیبال باشگاه نیرو درستی کرمانشاه سال ۱۳۴۶ / ش

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- علی فربد- روانشاد جمال امامی- روانشاد داریوش باقری –    داریوش نیک نصرت- حسن پارسا (مربی)- محمد تقی خسروی(مدیرباشگاه)    شادروان حسین مکی ( کارمند تربیت بدنی)

نشسته ازراست- روانشادجمس پارسیان- بهروز رستمی- رضا علائی

مسابقه بین تیم های اهواز- کرمانشاه سال ۱۳۴۶ / ش

دوشنبه, تیر ۲۰ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – شادروان داریوش باقری- شادروان جمال امامی نژاد –

بهروزرستمی- رضاعلائی- علی فربد- نصرالله مقدم – داریوش نیک نصرت-

ابراهیم سپهری – حسن پارسا ( مربی)-رئیس هئیت والیبال اهواز-

نشسته تیم اهواز

یافتن مطالب :