پنج شنبه, اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ |

5

مسابقات بین المللی جام تختی ۲۳ بهمن سا ل ۱۳۹۳ کرمانشاه
اسدالله رضائی ( سر پرست مسابقات)- نادر تقی زاده

پنج شنبه, اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ |

6
سالن کشتی مجموعه تختی بهمن سا ل ۱۳۹۴
تیم اعزامی به مسابقات جام شهید هاشمی نژاد(مازندران)
ایستاده از راست – محمد مرادی- ارمین بابایی- محمد حسین محبی- منصور حسن پور
نشسته – حافظ دشتیان- عرفان کرم ویسی- هومن رشیدی-

پنج شنبه, اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ |

8

افتتاح مشابقات جام جهان پهلوان تختی ۲۳/۱۱/۱۳۹۳
کرمانشاه

پنج شنبه, اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ |

7

افتتاح مسابقات بین المللی جام تختی ۲۳/۱۱/۹۳ کرمانشاه
سالن مجموعه حضرت امام (ره)

پنج شنبه, اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ |

9

مسابقات بین المللی جام تختی مجموعه ورزشی حضرت امام(ره) ۲۳ بهمن سا ل ۱۳۹۳ کرمانشاه
برگزاری اولین دوره مسابقات بین المللی کشتی پهلوانی

پنج شنبه, اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ |

6
افتتاح مسابقات بین المللی جام تختی ۲۳/۱۱/۹۴ کرمانشاه

یافتن مطالب :