تیم بسیج نوجوانان کرمانشاه قهرما نی کشور سال ۱۳۸۹ خورشیدی( مشهد)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

128

ایستاده ازراست- محمد رسول یوسف وند- کاوه قاسمی- سجاد هجرتی-

محمد قاسمی- محمد علی عبدالهی- حیدر پور (مربی)

نشسته ازراست- محمد صابر بهرامی- مهدی پرویزی-ویا کومه –

تیم جوانان جهاد کشاورزی در مسابقات قهرما نی باشگاه های کشور۱۳۸۹(امل)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

129

ایستاده ازراست- محمود کسعلی- دانیال معتضدی- همایون دهشت- ارمان ویسی-

مهدی خوش اندام- سالار ممتازیان- سجاد زارعی-

نشسته ازراست- مسعود رضائی- فرها د چاله چاله- شهاب ذوالنوریان-

محمد کرمی- شاهین احمدی- اشکان کامکار-

تیم امید در مسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۸۹ خورشیدی(کرمانشاه)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

130

ایستاده ازراست- فرهمند سال افزون- فرهاد چا له چا له- فرهاد کوه نشین-

محمد حسن کنجیدی- مسعود موسوی- ارمین احمدی- سعید امیری-

نشسته ازراست-  مسعود رضائی- روح الله زنگینه وند- محمد کرمی-

هوتن بلمکی- شهاب ذوالنوریان-

تیم جوانان جهاد کشاورزی درقهرما نی باشگاه های کشوردوراول ۱۳۸۹(اردکان

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

131

ایستاده ازراست-  محمود کسعلی- سجا د زارعی- سالار ممتازیان- ارمان ویسی-

مهدی خوش اندام- مسعود رضا ئی- اشکان کامکار-

نشسته ازراست- دانیال معتضدی- علی نوروز پور- همایون دهشت-

شاهین احمدی- علیرضا موذ ن-

تیم بزرگسالان شهدای ورزش کرما نشاه سال ۱۳۹۰ خورشیدی(کرما نشاه)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

132

ایستاده ازراست- بهرام سپه پناه – محمد علی امیدی- مسلم رزاقی- محمد حسن کنجیدی – کورش دائی چی- سعید امیری- فرهمند سال ا فزون – عباس اما نی- محمد سعید حریری- عبادالله شیرزاد

نشسته ازراست- ارمان ویسی- مهدی حمزه ای- روح الله زنگینه وند-

مهدی خوش اندام – ستار نو فرجام- شهاب ذوالنوریان- هوتن بلمکی-

تیم نوجوانان در مسابقات قهرما نی کشورسال ۱۳۹۰ خورشیدی(اراک)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

133

ایستاده ازراست- فرهمند سال افزون- رضا ایاز- پویا کومه- محمد قاسمی-

محمد علی عبدالهی- محمد رسول یوسف وند- یزدان زنگنه- بهرام سپه پناه

نشسته ازراست- شیروان مراد پور- پوریا محمد یان- میلاد الیاسی-

سجاد هجرتی- بهادر احمدی- مهدی پرویزی-

تیم نو جوانان در مسابقات قهرما نی کشور سال ۱۳۹۱( کرما نشاه)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

134

ایستاده ازراست- محمد صابر بهرامی- مهدی حمزه ای- محمد علی عبدالهی-

مهدی پرویزی-کاوه قاسمی- میثم پایدار-محمد قاسمی- بهرام سپه پناه-

نشسته ازراست- پویاکومه- امیر حسین ترا بی – مهران دارابی- کامیار الماسی-

مهرداد ابرا هیمی- محمد رسول یوسف وند-عرفان کاظمی-

تیم جوانان درمسابقات قهرمانی کشورسال ۱۳۹۲ خورشیدی(اراک)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

135

ایستاده ازراست- محمود کسعلی- کاوه قاسمی- ارش عبدالهی- پوریا محمدیان-

بهنام ابراهیمی- محمد علی عبدالهی- فرهمند سال افزون- محمد صابر بهرامی-

نشسته ازراست- میثم پایدار- مهران دارا بی- سجاد هجرتی- علی سهرابیان-

یونس فرح بخش- علی فرجی-

تیم امید ها درمسابقات قهرما نی کشورسال ۱۳۹۲( اردبیل)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

136

ایستاده ازراست- بابک امیری- کاوه قاسمی- هوتن برمکی- سعید امیری-

ایمان کا مروا منش- محسن مرا دی- فرهاد چا له چا له- محمد صابر بهرامی-

نشسته ازراست- پویا عزیزی- صابر کامروامنش- روح الله زنگینه وند-

علی سهرابیان – سعید جعفری-

تیم نو جوانان در مسابقات قهرما نی کشور دور اول سال ۱۳۹۲(کرمانشاه)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

137

ایستاده ازراست- محمود کسعلی- امیر حسین ترا بی- یونس فرح بخش –

ارش عبدالهی- امیر مرادی- میثم پایدار- علی مسکینی- محمد صابر بهرامی-

فرهمند سال افزون

نشسته ازراست- محمد رضا ئی- شاهین ارمکان- معین معینیان –

مهدی مرادی فر- سعید قصابیان- علی فرجی-

تیم نو جوانان در مسابقات قهرما نی کشورسال ۱۳۹۲( میاندواب)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

138

ایستاده ازراست- محمود کسعلی- امیر مرادی- امیر حسین ترابی- ارش عبدالهی- یونس فرح بخش – علی مسکینی- میثم پایدار- فرهمند سال افزون – محمد صابر بهرامی-

نشسته – علی فرجی- مهدی مرادی فر- معین معینیا ن – علی مصد قی-

مهران دارابی – سعید قصابیان-

تیم جوانان کسب مقام دوم قهرمانی باشگاههای کشور۱۳۹۲( بوشهر)

دوشنبه, اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

139

ایستاده ازراست- محمود کسعلی- محمد علی عبدالهی- امیر مرادی- ارش عبدالهی- محمد قاسمی- کاوه قاسمی- میثم پایدار- محمد صابر بهرامی-

نشسته- علی مصد قی- حسن نجفی- علی سهرابیان- سعید قصابیان-

بهنام بهرامی- علی مسکینی-

یافتن مطالب :