پنج شنبه, دی ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

1

جلیل محمودی- رئیس کل تربیت بدنی وتفریحات سالم استان کرمانشاهان

مهر ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی

پنج شنبه, دی ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

2

نادر تقی زاد ه – معاون اداره کل

مهر ماه ۱۳۵۰ خورشیدی

پنج شنبه, دی ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

3

روانشاد فریدون کمالی- رئیس اداره فنی

مهر ماه ۱۳۵۰ خورشیدی

پنج شنبه, دی ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

4

روانشاد حسین مکی- رئیس امور اداری و مالی

مهر۱۳۵۰ خورشیدی

پنج شنبه, دی ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

5

فریدون ناظمی – کارشناس

سال ۱۳۵۱ خورشیدی

 

پنج شنبه, دی ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

6

رسول تمری- مسئول امور مالی

سال ۱۳۵۱ خورشیدی

پنج شنبه, دی ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

7

روانشاد عمه- مسئول امور دفتری

سال ۱۳۵۱ خورشیدی

پنج شنبه, دی ۱۸ام, ۱۳۹۳ |

9

روانشاد حسن نوری اصل- مسئول امور اداری

سال ۱۳۵۱ خورشیدی

یافتن مطالب :