پنج شنبه, آبان ۲۲ام, ۱۳۹۳ |

1111111111110

روانشاد جلال بصیر

سال ۱۳۲۱ خورشیدی

مدیرتربیت بدنی (فرهنگ)

دبیر انجمن تربیت بدنی استان

برگرفته از

۱-تاریخ اموزش و پرورش نوین کرمانشاه (چاپ ۱۳۸۴)

پنج شنبه, آبان ۲۲ام, ۱۳۹۳ |

2

روانشاد عباس قبادیان ( امیر مخصوص)

سال ۱۳۲۸ خورشیدی

دبیر انجمن تربیت بدنی استان

       برگرفته از

                                                                                            ۲-امیر مخصوص کلهر( اردشیر کشاورز –چاپ ۱۳۹۰)

پنج شنبه, آبان ۲۲ام, ۱۳۹۳ |

3

روانشاد شامبیا تی

سال ۱۳۳۰ خورشیدی

مدیر فنی فرهنگ

دبیر انجمن تربیت بدنی استان

پنج شنبه, آبان ۲۲ام, ۱۳۹۳ |

4

روانشاد فریدون کمالی

سال ۱۳۳۷ خورشیدی

مدیر فنی فرهنگ

دبیر شورای تربیت بدنی استان

پنج شنبه, آبان ۲۲ام, ۱۳۹۳ |

5

روانشاد علی محمد جلائی

سال ۱۳۴۰ خورشیدی

مدیر فنی فرهنگ

دبیر شورای تربیت بدنی استان

پنج شنبه, آبان ۲۲ام, ۱۳۹۳ |

6

ابوالقاسم صابر

سال ۱۳۴۲ خورشیدی

مدیر فنی تربیت بدنی اموزش و پرورش

دبیر شورای تربیت بدنی استان

پنج شنبه, آبان ۲۲ام, ۱۳۹۳ |

7

جلیل محمودی

سال ۱۳۴۸ خورشیدی

مدیر فنی تربیت بدنی اموزش و پورش

دبیر شورای تربیت بدنی استان

یافتن مطالب :