سال ۱۳۲۳خورشیدی محوطه پالایشگاه شرکت نفت کرمانشاه

شنبه, آبان ۱۷ام, ۱۳۹۳ |

7

یدالله خان محبی

شادروان یدالله خان محبی

شنبه, آبان ۱۷ام, ۱۳۹۳ |

6

سال ۱۳۲۳/ خورشیدی (پالایشگاه شرکت نفت کرمانشاه)

درحال چرخ با شلوار نط چرمی

محمد حسن محبی دارنده بازو بند پهلوانی سال ۱۳۶۶/

شنبه, آبان ۱۷ام, ۱۳۹۳ |

5

ازراست – محمود ملاقاسمی- حسن سحر خیز ( داور ) –

شادروان پهلوان احمد وفادار- حسین زاکانی ( داور )

عبدالله عزیزی- همای محبی – رضا حلمی

پهلوان محمد حسن محبی ( هما)

شنبه, آبان ۱۷ام, ۱۳۹۳ |

4

دارنده بازوبند پهلوانی سا ل های۱۳۶۳و۱۳۶۷/ خورشیدی-

سال ۱۳۶۰/ دروزن ۶۰تا۱۰۰/کیلونیز به مقام اول نایل گردید

حدود سال ۱۳۳۲ خورشیدی ورزشگاه گمرک

شنبه, آبان ۱۷ام, ۱۳۹۳ |

3

روانشاد احمد پندده – روانشاد مرتضی گردانی

داور- روانشاد فریدون کمالی

مسابقه نمایشی

سال ۱۳۱۹ خورشیدی ورزشگاه امجدیه تهران

شنبه, آبان ۱۷ام, ۱۳۹۳ |

2

سخی از مشهد – علی اصغرگرد ازکرمانشاه

سال ۱۳۱۹ خورشیدی ورزشگاه شهید شیرودی(امجدیه سابق)

شنبه, آبان ۱۷ام, ۱۳۹۳ |

1

یدالله محبی (یدی پهلوان)- محمد اسماعیلی(محمد اقا کندوله ای)

یافتن مطالب :