معلمین ورزش دبیرستانهای دخترانه کرمانشاه

جمعه, شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۳ |

 

معلمین ورزش دبیرستانهای دخترانه کرماشناه

 ( ۱۳۴۸- ۱۳۳۸ خورشیدی)

۱- خانم رهبر                  ۱۳۳۸

۲-اشرف    خانه خراب       ۱۳۳۹

۳- پرویندخت برد بار           ۱۳۴۰

۴- بدری       اهنچی         ۱۳۴۱

۵- رشیده      بهشتی        ۱۳۴۳

۶- نیره       طوسی           ۱۳۴۴

۷- ثریا       ملکی              ۱۳۴۵

۸- سوسن    زارع             ۱۳۴۶

۹- ثریا      رئوفی              ۱۳۴۷

۱۰- ناهید     پشمی          ۱۳۴۸

تهیه و تنظیم – نادر تقی زاده

۱-افراد فوق دراین سنوات معلم ورزش بودند( ارتباطی به سال استخدامی و مدت معلم ورزشی انها ندارد)

یافتن مطالب :