تاسیس رشته تربیت بدنی در ۳۷۲ خورشیدی

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

 ۱-مقطع کارشناسی دردانشکده ادبیات رازی سال ۱۳۷۲ خورشیدی

۲- کارشناسی ارشد وابسته به دانشکدهادبیات رازی سال ۱۳۷۳ خورشیدی

۳- دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی وابسته به دانشگاه رازی سال۱۳۷۷

۴- دوره دکترای تربیت بدنی وعلوم ورزشی سال ۱۳۹۰ خورشیدی

 

تهیه و تنظیم – نادر تقی زاده

یافتن مطالب :