دبیران ورزش دبیرستانهای کرمانشاه درسال ۱۳۴۲خورشیدی

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

۱-شادروان علی محمد جلائی          تربیت معلم لیسانسیه تربیت بدنی

۲- شادروان محمد اسماعیل ناصری  امام خمینی ره ( محمد رضا.. سابق) لیسانسیه تربیت بدنی

۳- حسن امین بخش                     دبیرستان کزازی لیسانسیه تربیت بدنی

۴- بهمن ثقفیان                          دبیرستان هدایت لیسانسیه تربیت بدنی

۵- مهدی احیائی                        دبیرستان هدایت لیسانسیه تربیت بدنی

۶- نادر تقی زاده                       دبیرستان رازی دیپلمه تربیت بدنی

۷- حسن پارسا(میدانگاهی سابق)     هنرستان صنعتی دیپلمه تربیت بدنی

۸- شادروان ابوالقاسم میرا قائی       دبیرستان دکتر عبدالحمید زنگنه دیپلمه

۹- شادروان بهروز زارع             دبیرستان حکیم نظامی  دیپلمه

۱۰- شادروان فریدون کمالی         دبیرستان پروینی(پهلوی سابق) دیپلمه

۱۱- جعفر ایزدی                     دبیرستان انقلاب( شاپور سابق) دیپلمه

۱۲- محمد علی اعتمادی             دبیرستان امام خمینی ره (محمدرضا..)دیپلمه

۱۳- اصغر عصری                 بخش کنگاوردیپلمه تربیت بدنی

شهرستان قصر شیرین درسال ۱۳۴۲ خورشیدی

۱-جواد کریمی                لیسانسیه تربیت بدنی

۲- شادروان جمشید دارابی            دیپلمه

۳- شادروان سهراب ابراهیمی دیپلمه تربیت بدنی

۴- هرمز خسروی      دیپلمه

 

تهیه وتنظیم – نادر تقی زاده

 

یافتن مطالب :