دبیران ورزش دبیرستانهای کرمانشاه در سال ۱۳۴۰خورشیدی

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

۱-دبیرستان  پروینی     ( پهلوی سابق)   روانشاد فریدون کمالی

۲- دبیرستان ابن سینا         ——-       روانشاد ابوالقاسم میراقائی

۳- دبیرستان عبدالحمید زنگنه   —–     روانشاد کتانچی

۴- دبیرستان حکیم نظامی       —–      روانشاد بهروز زارع

۵- دبیرستان انقلاب         ( شاپورسابق)   جعفر ایزدی

۶- دبیرستان کزازی        ———-       حسن پارسا (میدانگاهی سابق)

۷- دبیرستان رازی         ———–      نادر تقی زاده

۸- دبیرستان امام        محمد رضای سابق)   محمد علی اعتمادی

۹- تربیت معلم         ——————   روانشاد علی محمد جلائی

۱۰- دانشسرا           —————–   روانشاد محمد اسماعیل ناصری

 

تهیه وتنظیم – نادر تقی زاده

یافتن مطالب :