معلمین ورزش کرماشاه ( ۱۳۴۸- ۱۲۹۸ خورشیدی)

دوشنبه, مرداد ۶ام, ۱۳۹۳ |

سال

نام و نام خانوادگی

ردیف

۱۲۹۸

شادروان  تقی رهبر

۱

۱۳۱۰

شادروان کریم هندسی زاده

۲

۱۳۱۹

شادروان علی دادائی

۳

۱۳۲۷

شادروان  تشکری

۴

۱۳۳۰

شادروان فریدون کمالی

۵

۱۳۳۲

شادروان ظهیر اعظمی

۶

۱۳۳۳

شادروان فریدون دانشگر

۷

۱۳۳۴

محمد علی اعتمادی

۸

۱۳۳۵

شادروان نادر کپیانی

۹

۱۳۳۶

ناصر منتظری

۱۰

۱۳۳۶

شادروان  ورزنده

۱۱

۱۳۳۷

شادروان اسماعیل زند گندمی

۱۲

۱۳۳۸

جعفر ایزدی

۱۳

۱۳۳۸

شادروان علی محمد جلائی

۱۴

۱۳۳۹

نادر تقی زاده

۱۵

۱۳۳۹

حسن پارسا(میدانگاهی)

۱۶

۱۳۴۰

شادروان محمد اسماعیل ناصری

۱۷

۱۳۴۰

شادروان ابوالقاسم میراقائی

۱۸

۱۳۴۱

بهمن ثقفیان

۱۹

۱۳۴۲

حسن امین بخش

۲۰

۱۳۴۲

مهدی احیایی

۲۱

۱۳۴۳

اصغر عصری

۲۲

۱۳۴۳

مرتضی سیف اله پور

۲۳

۱۳۴۳

غلامحسین رزمجو

۲۴

۱۳۴۴

منوچهر کامروا

۲۵

۱۳۴۴

مرتضی صانع زاده

۲۶

۱۳۴۴

مجتبی حسینی

۲۷

۱۳۴۴

شادروان مرتضی بدره ای

۲۸

۱۳۴۵

فریدون ناظمی

۲۹

۱۳۴۵

احمد فراهان چی

۳۰

۱۳۴۶

شادروان بهمن ناظمی

۳۱

۱۳۴۷

علیرضا امامی

۳۲

۱۳۴۷

شادروان محمد ظهوری

۳۳

نامبردگان طبق اسناد و شواهد و عکسهای موجود درتاریخ های ذکرشده معلم ورزش مدارس کرمانشاه بودند

                                                                                           تهیه و تنظیم- نادر تقی زاده

یافتن مطالب :