والیبال دختران

شنبه, اسفند ۳ام, ۱۳۹۲ |

تا اوایل ده پنجاه خورشیدی تمرینات و مسابقات والیبال دختران کرمانشاه در

محیط های مدارس خودشان انجام می گرفت تا اینکه برای اولین بار تیم والیبال

در تابستان سال ۱۳۴۰ خورشیدی جهت شرکت درمسابقات قهرمانی آموزشگاه های

کشور که اولین دوره آن در تهران برگزار می گردید اعزام شدند .

اعضای تیم عبارت بودند از :

۱- دیانا پارسیان ۲- سوسن زارع ۳- ژوزفین ۴- لی لی بیانی ۵- ثریا ساوه ای

۶- نسرین صاحب جمعی ۷- ثریا دزفولیان

تیم والیبال نوجوانان کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور

شنبه, اسفند ۳ام, ۱۳۹۲ |

2

فریده زنگنه ( مربی)- زهرا شاهمرادی- سپیده قناعتی- مریم یزدانی-

دریا نیکوئی مجد- ازاده صیدی- رویا شمشیری- بهاره امیری- سحر نوری-

تیم والیبال کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور۲۴/۹/۷۴ (سمنا ن)

شنبه, اسفند ۳ام, ۱۳۹۲ |

3

ایستاده ازراست- یگانه یادگاری- افسانه زنگنه- نرگس یوسفی(مربی)-

شمسی شعبانی- ثریا رشیدیان پور- فریده زنگنه- پرستو عباس-

نشسته ازراست- لیلا غفاری- پرستو دوستوندی- ماندا پذیریرفت

تیم والیبال کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۷۶/

شنبه, اسفند ۳ام, ۱۳۹۲ |

4

ایستاده ازراست- شراره رنجبر- کتی بلند اقبال- مرضیه ویسی- مینوامیری-

لیلا بهمنی- لیلا ایجادی- نرگس یوسفی ( مربی)

نشسته ازراست- زینب خزائی- افسانه زنگنه- ماندانا پذیرفت- اکرم محمدی-

تیم والیبال کرمانشاه

شنبه, اسفند ۳ام, ۱۳۹۲ |

5

ایستاده ازراست- مرضیه ویسی- شراره رنجبر- کتی بلند اقبال-

اکرم محمدی- لیلا ایجادی-

نشسته- ماندانا پذیرفت- لیلا بهمنی- افسانه زنگنه- مینو امیری- زینب خزائی-

تیم والیبال جوانان کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور دیماه ۱۳۷۲/سمنان

شنبه, اسفند ۳ام, ۱۳۹۲ |

6

ایستاده ازراست- ماندانا پذیرفت- نرگس یوسفی (مربی)- خدیجه نادری- پرستو دوستوندی- بهارک شمسی پور- مریم دوستوندی- پرستو عباس-

نشسته ازراست- لیلا غفاری- افسانه زنگنه- کتی بلند اقبال-

تیم والیبال کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور

شنبه, اسفند ۳ام, ۱۳۹۲ |

7

لیلا غفاری- نیره علیمرادی- فریده زنگنه- لیلا نوشادی

یافتن مطالب :