دانشسرای تربیت بدنی تهران سال ۱۳۳۸/ خورشیدی

شنبه, آذر ۲ام, ۱۳۹۲ |

94 copy

۱-مصطفی بهرامی۲- محمود فخرالدینی۳- ابوالقاسم شریفی۴-؟۵-بیچاره نواز

۶- منوچهر ابراهیمی۷- شادروان محمود مستقیمی۸- شادروان رضا حیدری

۹- نادر تقی زاده ۱۰- شادروان محبوبی۱۱- عزیز اصلی۱۲- شادروان

تیمور ناظم۱۳- ؟ ۱۴- حسن میدانگاهی۱۵- شادروان کیومرث ثابتی

۱۶- بهمن خراسانی۱۷- داریوش افلاکی۱۸- محمد صالحی۱۹- عباس نجیبی

۲۰- مجید اهری۲۱- بهمن صالح نیا۲۲- عباس مقدس زاده ۲۳- اصغر کشانی

۲۴- عباس گیشوئی۲۵- علی اتش گرگری۲۶- سلیمان سلیمانژاد۲۷- علی عرب شریفی ۲۸- محمود سلطانی۲۹- شادروان فریدون زندی

غائبین در عکس- جمشید اخباری- شادروان خلیل فراهانی- شادروان فرخ هدایت پور

1430032141421

دانشسرای تربیت بدنی تهران سال ۱۳۳۷(امجد یه)

ایستاده- اصغر کشانی-

ردیف دوم ازراست- ؟ – خلیل انگورانی- کریم زاده- شادروان محمود مستقیمی- منوچهر ابراهیمی- هوشنگ طاهری- نادر تقی زاده- بهمن صالح نیا

ردیف سوم ازراست- حسن میدانگاهی(پارسا)- عباس نجیبی-

عباس مقدس زاده- شادروان تیمور ناظم-

یافتن مطالب :