مسابقات قهرمانی کشتی ازاد کشوردر کرمانشاه ( سال ۱۳۵۳/ ش )

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

تیم کرمانشاه – مقام اول – اصفهان دوم – مازندران سوم

ایستاده ازچب- امیر پرویز(استاندار)- سید محمد خادم ( رئیس فدراسیون کشتی)- جلیل محمودی (مدیرکل تربیت بدنی ) – بربالا ی سکوی قهرمانی- زنده یاد فریدون کمالی ( سر مربی کشتی کرمانشاه)

زنده یاد فریدون کمالی دراغوش مربیان سال ۱۳۵۳/ خورشیدی

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – صادق ایمانی- علیرضا جواهری- حبیب محلوجی- شادروان

غلام بلندی- حسن ملکی زاده – محمود کوه دره ای-

تیم کشتی باشگاه بیژن درمسابقات قهرمانی کشور سال(۱۳۵۳ه ش )

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – زنده یاد نورعلی جهانی- صادق ایمانی – احمد کوه دره ای

نعمت غلامی- فریدون معینی- علیرضا پیمانفر- جهانبخش میرزائی –

محمد حسین محبی – بیژن زرافشانی

تیم کشتی ازاد باشگاه بیژن کرمانشاه درمسابقات باشگاههای کشورسال۱۳۵۳/

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازنفردوم- بیژن زرافشانی- یحیی کاظمی- رضا بلوردی- نعمت الله غلامی – شهید داریوش ریزه وندی-نشسته ازراست- مرحوم نورعلی جهانی( مدیر باشگاه بیژن)-   ؟  – ابوالقاسم نقی زاده – محمد حسن محبی- اسفندیار زرافشانی –

تیم کشتی ازاد کرمانشاه سال ۱۳۵۴/ شمسی ورزشگاه تختی( گمرک سابق)

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – صادق ایمانی(مربی)- محمد حسن محبی- محمد حسین محبی-     شادروان فریدون کمالی(رئیس اداره فنی)- شادروان ناصرالدین مسعودی   (مدیرکل )- نادر تقی زاده( معاون اداره)- اسفندیار زرافشانی-مصطفی کیانی-  نشسته ازراست- ارسلان ارجون- علی اشرف زهتابان(مربی)- محمد هیچی-  خسرو محمدی

تیم کشتی کرمانشاه درمسابقات جام لودز( لهستان ) سال ۱۳۵۴ / خورشیدی

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ازچپ- شادروان فریدون کمالی(سرمربی)- نادرتقی زاده(سرپرست)-            علی اشرف زهتابان(داور)- صادق ایمانی(مربی)- مصطفی کیانی- محمد حسن محبی- بیژن زرافشانی- محمد حسین محبی- اسفندیار زرافشانی- خسرو محمدی-  ارسلان ارجون-  محمد هیچی

تیم اعزامی کشتی به مسابقات جام لودز(لهستان)سال۱۳۵۴/ ش فرودگاه کرمانشاه

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- محمد هیچی- روانشاد فریدون کمالی- نادر تقی زاده-محمدحسین محبی – علی اشرف زهتابان- محمد حسن محبی- مصطفی کیانی- اسفندیار زرافشانی-  ارسلان ارجون- خسرو محمدی- بیژن زرافشانی- صادق ایمانی

قهرمانی کشتی ازاد کشور- سال ۱۳۶۰ ه ش ( یزد )

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- صادق ایمانی(مربی )- قاسم ارشین- مظفر خسروی- محمد حسین محبی-

علیرضا جواهری- محد حسن محبی- مصطفی علیزاده ( داداشی)-

نشسته ازراست- مسلم کشمیری- اردشیر ایوانی- مجتبی گل عنبر- رضا بلوردی-

تیم کشتی ازادکرمانشاه درجام یاشاردوغو(ترکیه)- سال ۱۳۶۱

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست-سلیمان الهیاری-جعفر خدائی-یوسف نوری-روانشاد کیومرث رجبی-

عباس خزائی(مدیرکل تربیت بدنی)-یدالله یوسفی-  محمود خاوران(مربی)-              محمود کوه دره ای

نشسته ازراست-هرمز ابراهیمی-محمد علی گنجابی-رضا نجفیان-.حجت الله رحمت ابادی- مسلم کشمیری – احمد کوه دره ای(ایستاده نفر وسط)

کشتی گیران کرمانشاه درمسا بقات جام تختی (سال۱۳۶۲ه ش ) تهران مجموعه ازادی

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- صادق ایمانی(مربی )- علیرضا جواهری- رضا صالحی – مصطفی عابدی- رضا نجفیان – محمد حسین محبی- جلال مشعشعی- شادروان علیرضا رزقی-

نشسته ازراست-کامران کرمیان- رضا بلوردی- شهریار ایمانی- اردشیر ایوانی –

غلام اقائی

جام برادران محبی سال ۱۳۶۳ / ش ( کرمانشاه )

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده از راست- خسرو محمدی – حشمت میرزائی- نا شناس – یوسف نوری –

رسول داود نوری- الله مراد زرینی – نادر قنبری –

نشسته از راست- اسفندیار غلامی- کامران کرمیان- محمدعلی گنجابی-

داریوش اسماعیل بیگی – حجت رحمت ابادی

تیم کشتی ازاد کرمانشاه-درجام قاعد اعظم پاکستان(مولتا ن ) سال ۱۳۶۶/ ش

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

این مسابقات در نه وزن انجام گرفت که تیم کرمانشاه در هشت وزن مدال طلاکسب نمود

ایستاده ازراست- جوادرضائی فرد-زنده یاد عبدالله سیفی-نادرقنبری-جعفرخدائی-

محمد حسین محبی-زنده یاد کیومرث رجبی-حشمت میرزائی-نماینده سفارت ایران

نشسته ازراست-اسفندیارغلامی-کامران کرمی- محمد حسن محبی-محمد علی گنجابی-

محمد رضا چایچی

یافتن مطالب :