تیم کشتی ازاد در مسابقه با تیم ژاپن سال ۱۳۵۰/ شمسی مجموعه تختی(گمرک)

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

شادروان خلیل افراشته بخت – حبیب محلوجی- فرامرز امجدیان- ارسلان ارجون

حمید کرمانشاهی- احمد کوه دره ای- علیرضا جواهری- مصطفی کیانی- محمد هیچی

مسابقات قهرمانی اموزشگاه های کشور سال ۱۳۵۰ / شمسی (تبریز)

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- علیرضا جواهری- ابوالقاسم نقی زاده- مصطفی کیانی –           منوچهر عزیزی- قاسم محلوجی

نشسته ازراست- فرهاد شاکری- یحیی کاظمی –

تیم کشتی آزاد کرمانشاه قهرمان مسابقات آموزشگاههای کشور سال ۱۳۵۰ ه. ش (تبریز)

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاد از راست : قاسم محلوجی – علی اشرف کوه دره ای – امیر روشنک

منوچهر عزیزی – غلام بادکو – مهدی نباتی – محمد فتاحی- آغنی ( بسکتبال)

نشسته از راست : عباس محبی – مصطفی کیانی – علیرضا جواهری

ابولقاسم نقی زاده – مهدی گردانی – یحیی کاظمی

تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کرمانشاه در مسابقات قهرمانی آموزشگاه های کشور سال ۱۳۵۰/ش(تبریز)

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاد از راست : مرتضی سیف الله پور ( مربی ) – غلام بادکو- مسعود خدیو

حسن ملکی زاده- بیژن زرافشانی – علیرضا جواهری – خلیل سیف الله پور –

مصطفی کیانی – منوچهر کامروا(مربی )

نشسته از راست: خسرو محمدی- مهدی سیاه پور- حسن پور– سیاوش سرتیپی – حاجی بیریا – قاسم محلوجی – روانشاد حشمت الله نوری- ابولقاسم نقی زاده

تیم کشتی کرمانشاه درمسابقات قهرمانی اموزشگاههای کشور- تبریز ( مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۵۰ ه ش )

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – قاسم محلوجی – بیژن زرافشانی – منوچهرکامروا ( مربی ) –

خلیل سیف الله پور- زنده یاد حسن نوری اصل ( پزشک یارتیم )- شناخته نشد –

مرتضی سیف الله پور ( مربی ) – مصطفی کیانی –

نشسته از راست – علیرضا جواهری – حسن پور- حاجی بیریا

تیم کشتی ازاد کرمانشاه در خرمشهر سال ۱۳۵۱ / خورشیدی

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- احمد کوه دره ای (مربی)- بیژن زرافشانی- فانی –

مصطفی کیانی- محمد هیچی- ابوالقاسم نقی زاده –

نشسته ازراست- خسرو محمدی- اسفندیار زرافشانی- مرتضی بهرام زاد –

حمید کرانی

استقبال از کشتی گیران کرمانشاه سال ۱۱۳۵ ه ش

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – حسن ملکی زاده- شادروان لطف الله نسب- احمد کوه دره ای –

محمد هیچی- جواد رضائی فر- حبیب الله محلوجی- عباس محبی – ارسلان ارجون –

رسول تمری- بیژن زرافشانی – شادروان نور علی جهانی( مدیر باشگاه بیژن )

نشسته ازراست –حسن جوادیان( پرسنل اداره )- یزدان فرزائی – شادروان خسرو خالیگران- مصطفی کیانی- علیرضا جوهری-

تیم کشتی دربرگشت ازمسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۵۲/ ش(ساری)

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

 

ایستاده ازراست-روانشاد عبدالعلی عمومی-بیژن زرافشانی- حبیب محلوجی-

احمد منصوری نژند( مدیرکل اموزش وپرورش)- جلیل محمودی(مدیر کل تربیت بدنی)- روانشاد فریدون کمالی- روانشاد مرتضی علیزاده- مصطفی کیانی-

نشسته ازراست-    ؟    – روانشاد لطف الله نسب- محمد هیچی –

احمد کوه دره ای – علیرضا جواهری –

کشتی گیران جوان سال ۱۳۵۲ / خورشیدی( سالن تختی)

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

مربیان – شادروان فریدون کمالی – شادروان علی اشرف زهتابان –

تیم منتخب کشتی ازاد کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور- سال۱۳۵۳ه ش (کرمانشاه)کسب مقام اول

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست زنده یاد فریدون کمالی( سرمربی)- بیژن زرافشانی-علیرضا جواهری-

روانشاد مرتضی علیزاده – مصطفی کیانی – حبیب الله محلوجی ( مربی )

نسشته ازراست – محمد هیچی – شادروان لطف الله نسب – ارسلان ارجون –

اسفندیار زرافشانی – شاپور تیرانداز –

تیم منتخب کشتی ازاد سال ۱۳۵۳/ خورشیدی( سالن گمرک)

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- صادق ایمانی- روانشاد فریدون کمالی- بیژن زرافشانی-

علیرضا جواهری- روانشاد مرتضی علیزاده- مصطفی کیانی –

حبیب محلوجی – روانشاد غلام بلندی-

نشسته ازراست- محمد هیچی- روانشاد لطف الله نسب – اسفندیار زرافشانی-

شاپور تیر انداز

کشتی گیران کرمانشاه سال ۱۳۵۳ / هجری – شمسی

سه شنبه, تیر ۷ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- مصطفی عابدی – بیژن زرافشانی- علیرضا جواهری-

شادروان مرتضی علیزاده – شادروان حاج ولی محلوجی- مصطفی کیانی-

نشسته ازراست- ارسلان ارجون – شادروان لطف الله نسب –

اسفندیار زرافشانی – شاپور تیر انداز –

یافتن مطالب :