کشتی گیران کرمانشاه مورخ ۴/۸/ ۱۳۴۶/ورزشگاه ازادی(خسروپرویزسابق)

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- محمد هیچی- خلیل سیف الله پور- جعفر پاک دامن – شادروان اردشیر  یاری- شادروان عباس نباتی- حشمت الله میرزائی- محسن مارالانی-             رضا کم گویان- کیو مرث محبی- احمد کوه دره ای- صادق ایمانی-               علی اشرف زهتابان- حبیب الله محلوجی

تیم منتخب کشتی شهرستان کرمانشاه مورخ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۴۶ خورشیدی

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- صادق ایمانی( مربی)- اصغر حبیبی- امیرعزیزیان-  ؟   –

؟   – خسرو میرزا پور- خلیل سیف الله پور- روانشاد اردشیر یاری –

روانشاد غلام بلندی

تیم کشتی ازاد سیکل دوم دبیرستان ابن سینا مورخ ۱۷/ ۱۲ / ۱۳۴۶شمسی

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – منوچهرکامروا(دبیر ورزش)- قاسم طشتی- نور محمد استعدی – شادروان مهدی رزازیان- صحبت الله حسیخانی- رضا ساطعی –

نشسته ازراست- سید هادی الماسی- عبدالحسین یوسفی- اصغر حبیبی راد –

تیم کشتی ازاد کرمانشاه سال ۱۳۴۷/ شمسی ورزشگاه ازادی( خسروپرویز )

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- زنده یادفریدون کمالی- صادق ایمانی- احمد کوه دره ای- محمدجلیلی منوچهربیژن پور- خلیل سیف الله پور- حشمت الله میرزائی- زنده یاد علی کرمانشاهی- عباس معیریان- حبیب الله محلوجی- زنده یاد غلام بلندی-          زنده یادعلی اشرف زهتابان

کشتی گیران برتررشته ازاد و فرنگی کرمانشاه در سال۱۳۴۶ ه ش

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- جعفرپا کدامن – شادروان مرتضی علیزاده – شادروان سرهنگ خلیل افشار

شادروان فریدون کمالی – یعقوبی

نسشته ازراست –کیومرث محبی – احمد کوه دره ای – صادق ایمانی

تیم کشتی اموزشگاههای کرمانشاه سال ۱۳۴۸/ تبریز

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- عباس معیریان – شادروان کاظم آسوده   – شادروان جهانشاه قدوسی-

مصطفی کیانی- خلیل سیف الله پور- شادروان اردشیریاری – شادروان فریدون کمالی

نشسته ازراست- غلام بادکو- سیاوش سرتیپی- شادروان علی مهری کرمانشاهی

شادروان حشمت الله نوری- اصغر حبیبی – نصرالله سلیما نپور-

تیم منتخب کشتی ازاد کرمانشاه مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۴۸ش(سالن گمرک)

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – ؟ – علی اشرف زهتابان- صادق ایمانی – فرامرز امجدیان –  ؟ –

محمود خاوران- روانشاد حشمت الله نوری- بیژن زرافشانی

خلیل سیف الله پور- منوچهر بیژن پور- روانشاد غلام بلندی

کشتی گیران برترکرمانشاه پس از تمرین( سال ۱۳۴۹ه ش )

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- جعفر پاکدامن- مصطفی کیانی- شادروان عبدالله عمومی –

حبیب الله محلوجی( مربی)- عزیزیوسفی – شادروان فریدون کمالی-خلیل سیف الله پور-

نشسته از راست– نجفی- فرامرز امجدیان- فتاحی- احمدکوه دره ای- محمدهیچی-

مسابقه کشتی بین تیم های کرمانشاه و خوزستان مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ شمسی

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده تیم خوزستان باتفاق- شادروان غلام بلندی- علی اشرف زهتابان-     حبیب الله محلوجی- شا دروان منصور صراف(داور)- صادق ایمانی –        نشسته ازراست- خلیل سیف الله پور- اصغر حبیبی-  ؟  – محمود خاوران-   محمد هیچی- فرامرزامجدیان- شادروان حشمت الله نوری –

تیم منتخب کشتی ازاد کرمانشاه مورخ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۹ ه ش

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – صادق ایمانی- علی اشرف زهتابان- شادروان غلام بلندی –

فرامرزامجدیان –  ؟   – شادروان حشمت الله نوری- محمود خاوران – محمد هیچی- خلیل سیف الله پور- مصطفی کیانی-اصغر حبیبی-

تیم کشتی ازاد کرما نشاه در استانداری سال ۱۳۵۰ / خورشیدی

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – حاج محمد تقی خسروی(مدیر باشگاه نیرو درستی)- صادق ایمانی –   شادروان غلام بلندی- عزیزعلی یوسفی- شادروان فریدون کمالی ( مربی ) –     شناخته نشد- مهندس جواد شهرستانی ( استاندار) – شادروان سرهنگ یاوری- شادروان مرتضی علیزاده- شادروان علی اشرف زهتابان- شادروان حاج محمد قلی- ستوان   ؟  – جلیل محمود (مدیر کل تربیت بدنی)

نشسته ازراست- بیژن زرافشانی- فرامرزامجدیان- محمود خاوران – محمدهیچی-

ارسلان ارجون

تیم کشتی ازاد کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشور سال ۱۳۵۰/ اصفهان

چهارشنبه, تیر ۸ام, ۱۳۹۰ |

یافتن مطالب :