کشتی گیران کرمانشاه در شهرستان اراک سال ۱۳۲۹/ هجری . شمسی

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – زنده یاد فریدون کمالی(مربی)- زنده یاد جهانبخش نجفی-زنده یاد امیر محبی- زنده یاد مرعشی(سرپرست اردو)- زنده یاد علی اشرف زهتابان – یدالله الهی –         نشسته ازراست- کاظم پلنگ کش- ناصر منتظری

تیم کشتی ازاد کرمانشاه سال ۱۳۳۰/ خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

شادروان فریدون کمالی- شادروان حاج ولی محلوجی- شادروان حشمت قاسمی –

شادروان قاسم یوسف پور- شادروان جهانبخش نجفی – نصرت کا مکار-

شادروان اصغر جهانسوز

نشسته ازراست – حاج روح الله محلوجی – خلیل جوادیان –  باقرنصیری-

شادروان مصطفی تیمور پور- شادروان شاهمراد دلفانی

تیم کشتی کرمانشاه سال ۱۳۳۲/ خورشیدی ( تهران)

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – میهمان- روانشاد مصطفی هیربد( رئیس هئیت)- میهمان-   روانشاد قاسم الماسوندی- روانشاد حشمت الله قاسمی- روانشاد جهانبخش نجفی-  روانشاد ولی الله محلوجی- حاجی رشیدی- علی اشرف زهتابان- روح الله محلوجی- روانشاد رضا جاهد- هوشنگ همتی – یدالله الهی- روانشاد قاسم یوسف پور- روانشاد فریدون کمالی (مربی)- روانشاد شامبیاتی(رئیس تربیت بدنی)

نشسته ردیف وسط ازراست- روانشاد مصطفی تیمورپور- میهمان – اکبرمیری-  روانشاد داریوش رزقی- میهمان – خلیل جوادیان- سایرین میهمان هستند

تیم کشتی ازاد کرمانشاه سال ۱۳۳۲/ دردبیرستان دارالفنون تهران

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- مصطفی هیربد(رئیس هئیت کشتی)- شادروان قاسم الماسوندی-

شادروان حشمت الله قاسمی- شادروان جهانبخش نجفی-شادروان ولی الله محلوجی

-حاجی رشیدی- شادروان علی اشرف زهتابان- روح الله محلوجی- شادروان رضا جاهد- هوشنگ همتی- یدالله الهی- شادروان قاسم یوسف پور

-شادروان فریدون کمالی- شادروان شامبیاتی-

نشسته ازراست-شادروان مصطفی تیمور پور- ؟  – اکبر میری- شادروان داریوش رزقی-  ؟  – خلیل جوادیان – ؟ – دونفر جلو شناخته نشدند

تیم منتخب کشتی ازاد سال ۱۳۳۳ / خورشیدی

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- شادروان قاسم الماسوندی- شادروان علی اقا جاویدان- شادروان هاشم زنگنه- شادروان جهانگیر پیری- خلیل جوادیان- شادروان مصطفی تیمورپور-   شادروان داریوش رزقی- شادروان فریدون کمالی- سروان محمد اهنچی

( رئیس هئیت کشتی استان )

تیم کرمانشاه در مسابقه با تیم تهران سال ۱۳۳۴ / شمسی (دبیرستان رازی )

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست – شادروان فریدون کمالی- حبیب محلوجی- شادروان مصطفی تیمور پور- اکبر میری- شادروان جهانگیر پیری- خلیل جوادیان- شادروان قاسم یوسف پور- شادروان قاسم الماسوندی-

تیم کشتی استان کرمانشاه ( سال ۱۳۳۵ ه ش )

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

 

ازراست- اکبر میری – خلیل جوادیان – روح الله محلوجی – زنده یاد علی اشرف زهتابان –

زنده یاد قاسم یوسف پور –زنده یادجهانبخش نجفی – زنده یاد حاج ولی الله محلوجی

تیم کشتی ازاد کرمانشاه حدود سالهای ۱۳۳۶- ۱۳۳۵/ شمسی (تهران)

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- ابوالحسن تولائی- شادروان فریدون کما لی(مربی )-              خلیل جوادیان- شادروان داریوش رزقی- مصطفی رضائی – شادروان قاسم یوسف پور- شادروان علی اقا جاویدان- شادروان رضا جاهد-                 شادروان شامبیاتی(رئیس تربیت بدنی)

نشسته ازراست- اکبر میری- شادروان مصطفی تیمور پور- شادروان هوشنگ سهرابی- شادروان جهانگیر پیری- شادروان قاسم الماسوندی-

تیم کشتی ازاد کرمانشاه حدودسالهای ۱۳۳۶- ۱۳۳۵/ شمسی ( تهران)

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست- روان شاد حاج آقا بابا جیحونی- روانشاد فریدون کمالی(مربی)-            روانشاد هوشنگ سهرابی- اکبر میری- روانشاد مصطفی تیمور پور-         روانشاد جهانگیر پیری- روانشاد قاسم یوسف پور- روانشاد علی اقاجاویدان-  روانشاد رضا جاهد- دکتر محمد اهنچی- روانشاد حاج غلام ستاره –              نشسته ازراست- شناخته نشد- خلیل جوادیان- مصطفی رضائی –              روانشاد قاسم الماسوندی- ابوالحسن توالائی-

کشتی گیران کرمانشاه سال ۱۳۳۶/ خورشیدی سالن دبیرستان انقلاب(شاپورسابق)

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- امیری- ایلخانی- مرتضی سالمی- حشمت الله حبیبیان- محمود بصیری-  ؟ – بهمن قوامپور- شبیری- بابائی- بهمن قیاسوند-منصوربرف چین- علی امیری نشسته ازراست- شهبازی- ؟  – منوچهرتوحیدی-  ؟  – دربندی- احمدی- جعفرروان  –  پروینی- فریدون قیاسوند- جهانگیرمحبی زنگنه

کشتی گیران برتر کرمانشاه ( سال ۱۳۳۷ ه ش )

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ازراست- روانشاد علی اقا جاویدان- روانشاد رضا جاهد- روانشاد قاسم الماسوندی –

روانشادهاشم زنگنه – خلیل جوادیان – اکبر میری

تیم منتخب کشتی ازاد کرمانشاه ( سال ۱۳۳۷ /ه ش )

پنج شنبه, تیر ۹ام, ۱۳۹۰ |

ایستاده ازراست – هاشم زنگنه – خلیل جوادیان – اکبر میری – تیمسارمقبلی(استاندار)

تیمسار زهدی (فرمانده لشکر)- روانشادفریدون کمالی – روانشاد علی اقا جاویدان –

نشسته ازراست – زواره امیری – روانشاد علی اشرف نقی پور- حبیب الله محلوجی- روانشاد عبدالله.سیفی زاده-

روانشاد مصطفی تیمور پور- محمود بصیری – روانشاد رضا جاهد –

نشسته نفر وسط – ایرج شهبازی

یافتن مطالب :