سال شمار کارنامه افتخارات آقای محمدحسین محبی

سال شمار کارنامه افتخارات آقای محمدحسین محبی

(۱۳۶۸-۱۳۵۴)

سوم

دوم

اول

اوزان

میلادی

خورشیدی

محل مسابقات

نام مسابقات

ردیف

طلا

۶۵ ک

۱۹۷۵

۱۳۵۴

اصفهان

آموزشگاه های کشور

۱

نقره

۷۴ ک

۱۹۷۵

۱۳۵۴

لهستان

جام لودوز

۲

طلا

۶۸ ک

۱۹۷۶

۱۳۵۵

کرمانشاه

آموزشگاه های کشور

۳

طلا

۷۴ ک

۱۹۷۷

۱۳۵۶

تهران

آموزشگاه های کشور

۴

طلا

۷۴ ک

۱۹۷۷

۱۳۵۶

تهران

قهرمانی کشور بزرگسالان

۵

نقره

۷۴ ک

۱۹۷۷

۱۳۵۶

شوروی

جام تفلیس

۶

نقره

۷۴ ک

۱۹۷۸

۱۳۵۷

ساری

قهرمانی کشور بزرگسالان

۷

نقره

۷۴ ک

۱۹۷۸

۱۳۵۷

مکزیکوسیتی-مکزیک

قهرمانی جهان

۸

طلا

۷۴ ک

۱۹۷۹

۱۳۵۸

تهران

قهرمانی کشور بزرگسالان

۹

طلا

۷۴ ک

۱۹۷۹

۱۳۵۸

چلندر-هندوستان

قهرمانی آسیا

۱۰

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۰

۱۳۵۹

تهران

جام تختی

۱۱

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۰

۱۳۵۹

بروجرد

قهرمانی کشور بزرگسالان

۱۲

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۰

۱۳۵۹

لاهور-پاکستان

قهرمانی آسیا

۱۳

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۱

۱۳۶۰

تهران

جام ۲۲ بهمن

۱۴

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۱

۱۳۶۰

یزد

قهرمانی کشور بزرگسالان

۱۵

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۲

۱۳۶۱

تهران

جام ۲۲ بهمن

۱۶

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۲

۱۳۶۱

دهلی نو-هندوستان

بازیهای آسیائی

۱۷

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۲

۱۳۶۱

رومانی

جام بخارست

۱۸

برنز

۷۴ ک

۱۹۸۲

۱۳۶۱

مجارستان

جام بوداپست

۱۹

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۳

۱۳۶۲

تهران

قهرمانی کشور بزرگسالان

۲۰

طلا

۷۴ ک

۱۹۸۳

۱۳۶۲

تهران

قهرمانی آسیا

۲۱

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۳

۱۳۶۲

تهران

جام ۲۲ بهمن

۲۲

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۴

۱۳۶۳

تهران

جام ۲۲ بهمن

۲۳

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۴

۱۳۶۳

تهران

جام تختی

۲۴

طلا

۸۰-۹۰

۱۹۸۴

۱۳۶۳

تهران

پنج وزن پهلوانی

۲۵

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۴

۱۳۶۳

سنندج

قهرمانی کشور بزرگسالان

۲۶

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۵

۱۳۶۴

تهران

قهرمانی کشور بزرگسالان

۲۷

سوم

دوم

اول

اوزان

میلادی

خورشیدی

محل مسابقات

نام مسابقات

ردیف

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۶

۱۳۶۵

تبریز

قهرمانی کشور بزرگسالان

۲۸

نقره

۹۰ ک

۱۹۸۶

۱۳۶۵

سئول-کره جنوبی

بازیهای آسیائی

۲۹

طلا

۷۴  ک

۱۹۸۶

۱۳۶۵

آلمان شرقی

جام ورش سیلند

۳۰

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۷

۱۳۶۶

اصفهان

جام ۲۲ بهمن

۳۱

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۷

۱۳۶۶

بمبی-هندوستان

قهرمانی آسیا

۳۲

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۸

۱۳۶۷

ساری

جام ۲۲ بهمن

۳۳

طلا

۸۲ ک

۱۹۸۸

۱۳۶۷

مولتان-هندوستان

جام قائد اعظم

۳۴

طلا

۸۰-۹۰

۱۹۸۸

۱۳۶۷

اصفهان

پنج وزن پهلوانی

۳۵

برنز

۸۲ ک

۱۹۸۹

۱۳۶۸

اورانی-ژاپن

قهرمانی آسیا

۳۶

۲

۵

۲۹

جمع مدالها

                                                                                                                                     تهیه وتنظیم :نادرتقی زاده

یافتن مطالب :

لطفا شکيبــــا باشيدوب سايت در حال بارگذاري ميباشد
loading